Oznam:

SAŽP oznamuje, že XI. konferencia ŽIVOTNÉ PROSTREDIE MIEST "Environmentálna kvalita sídiel SR - zelená infraštruktúra v urbánnom prostredí", ktorá sa mala konať 1. októbra 2020 v Žiline je zrušená (z dôvodu rozširujúceho sa koronavírusu a nárastu počtu ochorení na COVID-19).

 

 

 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia vás pozývajú na


XI. ročník konferencie 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE MIEST

„Environmentálna kvalita sídiel SR – zelená infraštruktúra v urbánnom prostredí.“

1. október 2020

Žilina

Environmentálnu kvalitu sídiel ovplyvňuje celý rad faktorov. Jedným z nich je aj zelená infraštruktúra, ktorá je výrazným mestotvorným, ekologickým i architektonickým prvkom, ktorý sa podieľa na zlepšovaní kvality mestských sídiel. Tam, kde je zeleň, sa nám žije lepšie a kvalitnejšie. Dokonca zeleň v meste pôsobí na fyzický i duševný stav človeka, zelené lokality sú pre obyvateľov i návštevníkov miest príjemné, pozoruhodné a vzácne.

Zelené plochy v urbánnom prostredí poskytujú rôzne formy úžitku, napr. zvyšujú vlhkosť ovzdušia, poskytujú tieň, znižujú hluk, prašnosť a výkyvy teplôt, podporujú regeneráciu organizmu, prispievajú k rekreácii a oddychu, zlepšujú životné prostredie a majú ešte ďalšie pozitíva. Aby sa zachovali hodnoty a funkcie zelenej infraštruktúry v urbánnom prostredí, tak je nutná starostlivosť o stromy, kríky, záhony, parky, zelené koberce, ale aj trávnaté plochy, aleje, lesoparky, živé ploty a ďalšie prvky zelenej infraštruktúry.

Cieľom konferencie je predstaviť metodické prístupy pre skvalitnenie mestského životného prostredia v rámci zelenej infraštruktúry a zaujímavé príklady dobrej praxe zo Slovenska i zo zahraničia. 

Prínosom konferencie budú aj odborné výklady k posterovým výstavám a výmena skúseností medzi pozvanými odborníkmi a účastníkmi konferencie.

Konferencia je určená špecialistom z verejnej a štátnej správy, ako aj širokej odbornej a laickej verejnosti.

Tematické bloky konferencie:

I. BLOK: ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA EÚ A SR V KONTEXTE DOSAHOVANIA CIEĽOV AGENDY 2030

II. BLOK: ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA V URBÁNNOM PROSTREDÍ – METODICKÉ PRÍSTUPY

III. BLOK: ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA V URBÁNNOM PROSTREDÍ – PRÍKLADY DOBREJ PRAXE

  

Rokovací jazyk

Slovenčina.

 

Miesto konania

Žilina

  

GARANTI KONFERENCIE

Zástupca MŽP SR

RNDr. Tomáš Orfánus, PhD., generálny riaditeľ SAŽP

Ing. Peter Hanusek, zástupca GR SAŽP

 

Programový výbor konferencie

doc. RNDr. Juraj Bebej, PhD., riaditeľ Sekcie environmentalistiky SAŽP

doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD., Fakulta ekológie a environmentalistiky Technická univerzita Zvolen

RNDr. Mgr. Oľga Slobodníková, PhD., vedúca Odboru starostlivosti o sídla, regióny a krajinu SAŽP

Ing. Štefan Lančarič, PhD., Odbor životného prostredia Mestský úrad Nitra

 

Organizačný výbor konferencie

RNDr. Mgr. Oľga Slobodníková, PhD., SAŽP

Ing. Marta Slámková, SAŽP

Ing. arch. Zdena Brzá, SAŽP

Marián Měrka, SAŽP

 

 

Registrovať sa môžete na:  http://globus.enviroportal.sk/prihlaska-zmp-2020/

Po naplnení kapacity bude registrácia ukončená.

Informačná lišta a logá národného projektu

 

Oľga Slobodníková RNDr., Mgr., PhD.
špecialista na manažment krajiny 
Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce 
olga.slobodnikova@sazp.sk
048 4374 281, 0908 901 960
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Marta Slámková Ing.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
marta.slamkova@sazp.sk
041 5070912, 0905 968136
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Zdenka Brzá Ing. arch.
špecialista na urbanizované prostredie 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie starostlivosti o mestské ŽP 
zdena.brza@sazp.sk
041 5070915, 0915 595180
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť