XII. ročník
KONFERENCIE
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE MIEST
motto: Voda pre všetkých

streda, 5. október 2022
Kongresová sála Žilinského samosprávneho kraja,
Komenského 48, Žilina

Konferencia o mestskom životnom prostredí je organizovaná Slovenskou agentúrou životného prostredia Banská Bystrica v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. Stúpajúca urbanizácia v mestách má vplyv na kvalitu životného prostredia. Využívanie a riadenie prírodných zdrojov ovplyvňuje zdravie a kvalitu života v mestách ako aj udržateľnosť miest pre budúce generácie.
Cieľ konferencie: Cieľom konferencie je podporiť úsilie miest cielené na zlepšenie kvality životného prostredia pri súčasnom rešpektovaní princípov udržateľného rozvoja s dôrazom na implementáciu inteligentných, environmentálne prospešných mestských politík, na prijatie adaptačných opatrení na zmenu klímy. Konferencia je určená primátorom miest, odborníkom mestskej, verejnej a špecializovanej štátnej správy, urbánnym expertom, odborným a vedeckým pracovníkom, ktorí sa zaoberajú tvorbou mestského prostredia, členom občianskych iniciatív a širokej verejnosti.
Cieľové skupiny: Odborný garant: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor koordinácie environmentálnej politiky a odbor ochrany biodiverzity a krajiny.
Organizačný garant: Slovenská agentúra životného prostredia, generálny riaditeľ Mgr. Michal Maco
Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia environmentalistiky, riaditeľ RNDr. Timotej Brenkus

 

XII. ročník KONFERENCIE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE MIEST

Téma: Voda pre všetkých


5. október 2022, streda Žilina

09.30 – 09.45 h Registrácia účastníkov
09.45 – 10.00 h Otvorenie konferencie RNDr. Timotej Brenkus, riaditeľ sekcie environmentalistiky, Slovenská agentúra životného prostredia
10.00 – 10.20 h Koncepcia vodnej politiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 (online) Ing. Roman Havlíček, generálny riaditeľ sekcie vôd, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

PREZENTÁCIE PANELISTOV BLOKU 1
Voda a sídla/mestá
10.20 – 10.40 h Význam mokradí v mestách Ing. Mária Garčárová, Slovenská agentúra životného prostredia
10.40 – 11.00 h Vodné toky v intraviláne, príklady a riešenia v urbanizovanom prostredí Ing. Monika Supeková, Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Banská Štiavnica
11.00 – 11.15 h Obecne chránené územia v mestskom prostredí Ing. Lucia Lamošová, Slovenská agentúra životného prostredia
11.15 – 11.30 h Degradované územia v mestách SR Ing. Robert Robenek, Slovenská agentúra životného prostredia
11.30 – 11.50 h Panelová diskusia
11.50 – 12.30 h Obed

PREZENTÁCIE PANELISTOV BLOKU 2
12.30 – 12.45 h Metodická príručka: Zelené mestá- zdravé mestá Ing. Beata Vaculčíková, Slovenská agentúra životného prostredia
12.45 – 13.00 h Environmentálny hluk Mgr. Ing. Drahomíra Tomášková, PhD., MPH, Národné referenčné centrum pre hluk a vibrácie
13.00 – 13:15 h Svetelné znečistenie a smog prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc., Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
13.15 – 13.35 h Panelová diskusia

PREZENTÁCIE PANELISTOV BLOKU 3
13.35 – 13.50 h Program Slovensko 2021 – 2027 Priorita 2 P2 Životné prostredie MŽP SR Sekcia environmentálnych programov a projektov
13.50 – 14.10 h Plán obnovy – oprava rodinných domov Ing. Ivan Gašpar, Veľká regionálna kancelária Žilina
14.10 – 14.30 h Plán obnovy - oprava historických budov Ing. Peter Gergely, riaditeľ odboru obnovy budov, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
14.30 - 15.00 h  Diskusia
15.00 h  Záver konferencie

Zmena programu vyhradená.