ENVIROMESTO

Názov projektu: Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku

OPKŽP     EÚ

Enviromesto 2021 logo

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia

1. júna 2021 vyhlasujú tretí ročník súťaže

ENVIROMESTO  2021.

 

Moderné mestá sú iniciátormi obnovy životného prostredia a tvorcami jeho vysokej kvality. Súťaž má za cieľ zviditeľniť a oceniť mestá, ktoré uplatňujú environmentálnu politiku v reálnom živote, ako aj komplexnosť v riešení kvality životného prostredia prostredníctvom inovatívnych technológií v ochrane, plánovaní a manažmente mestskej krajiny.

Súťaž je vyhlasovaná na podporu mestskej samosprávy, zvýšenie povedomia verejnosti a posilnenie zapojenia miestnych obyvateľov, podnikateľov, združení a organizácií do tvorby a ochrany životného prostredia. Prínosom súťaže je vytvorenie platformy dobrých príkladov a inšpiratívnych riešení, nie len riešenia zelenej infraštruktúry, ale aj širokospektrálnych environmentálnych problémov a prejavov zmeny klímy, ktoré sú výrazne citeľné v mestách.

Partnermi súťaže sú: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Únia miest Slovenska, Združenie miest a obcí Slovenska, Technická univerzita vo Zvolene, Žilinská univerzita v Žiline, Karpatský rozvojový inštitút, o.z. Košice. Prostredníctvom súťaže majú mestá možnosť verejne prezentovať svoje environmentálne úspechy a inšpirovať ostatné mestá.

Súťaž v roku 2021  je vyhlásená v nasledovných oblastiach:

A.       Prechod na zelené hospodárstvo

V tejto oblasti mesto prezentuje uplatňovanie zeleného aspektu v procesoch verejného obstarávania s cieľom znížiť negatívny vplyv samosprávy na životné prostredie a aktivity mesta, ktoré sú prioritne zamerané na vytváranie podmienok, presadzovanie a rozvoj inovácií s uplatnením zeleného verejného obstarávania (GPP).

B.       Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra

Mesto preukazuje mieru starostlivosti o ochranu, manažment a plánovanie mestskej krajiny s dôrazom na environmentálnu udržateľnosť, projekty a realizácie pomáhajúce v tvorbe novej zelenej infraštruktúry a zelených plôch a k zveľaďovaniu a zlepšovaniu mestskej krajiny.

C.       Ochrana ovzdušia

Mesto prezentuje, ako strategicky plánuje, myslí a vytvára podmienky na zabezpečenie dobrej kvality ovzdušia v meste vzhľadom na účinnosť, efektivitu a udržateľnosť realizovaných alebo prebiehajúcich aktivít, ktorých cieľom je zlepšiť kvalitu ovzdušia v meste.

D.       Adaptácia a zmierňovanie dopadov zmeny klímy

Preukazuje sa schopnosť mesta vysporiadať sa s extrémnymi prejavmi počasia ako sú napríklad vlny horúčav alebo prívalové dažde zrealizovanými adaptačnými opatreniami na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy v mestskom prostredí.

Do súťaže ENVIROMESTO 2021 sa môže prihlásiť mesto (obec so štatútom mesta), ktoré preukáže príkladné aktivity, nápady, iniciatívy a realizácie, ktoré majú priaznivý dopad na zlepšenie životného prostredia mesta v uvedených oblastiach.

 V aktuálnom ročníku súťaže môžu mestá zabojovať o štyri tituly v jednotlivých súťažných oblastiach. Enviromesto v oblasti prechodu na zelené hospodárstvo, Enviromesto v oblasti ochrany prírody a krajiny, Enviromesto v oblasti ochrany ovzdušia, Enviromesto v oblasti adaptácie na zmierňovanie dopadov zmeny klímy. Titul Enviromesto 2021 môže získať len mesto súťažiace vo všetkých oblastiach.

Prijímanie prihlášok do súťaže je do 16. júla 2021 na adrese enviromesto@sazp.sk .

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční 5. októbra 2021 počas konferencie Životné prostredie miest a Environmentálna regionalizácia SR.

 

 

Kontakty:

Marta Slámková Ing.
vedúca oddelenia starostlivosti o sídla a regióny 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o sídla a regióny 
marta.slamkova@sazp.sk
041 5070912, 0905 968136
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Beata Vaculčíková Ing.
špecialista na mestského životné prostredie 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
beata.vaculcikova@sazp.sk
041 5070913
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Lucia Lamošová Ing.
špecialista na hodnotenie mestského životného prostredie 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
lucia.lamosova@sazp.sk
041 5070913
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  

 

 

 

 

 

 

Archív:

Prezentácie miest

Prezentácie miest

Prezentácie miest Enviromesto 2019