ENVIROMESTO

Názov projektu: Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku

OPKŽP     EÚ

 

ENVIROMESTO

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia

2. mája 2019 vyhlasujú druhý ročník súťaže

ENVIROMESTO  2019.

 

Moderné mestá sú iniciátormi obnovy životného prostredia a tvorcami jeho vysokej kvality. Súťaž má za cieľ zviditeľniť a oceniť mestá, ktoré uplatňujú environmentálnu politiku v reálnom živote, ako aj komplexnosť v riešení kvality životného prostredia prostredníctvom inovatívnych technológií v ochrane, plánovaní a manažmente mestskej krajiny.

Súťaž je vyhlasovaná na podporu mestskej samosprávy, zvýšenie povedomia verejnosti a posilnenie zapojenia miestnych obyvateľov, podnikateľov, združení a organizácií do tvorby a ochrany životného prostredia. Prínosom súťaže je vytvorenie platformy dobrých príkladov a inšpiratívnych riešení, nie len riešenia zelenej infraštruktúry, ale aj širokospektrálnych environmentálnych problémov a prejavov zmeny klímy, ktoré sú výrazne citeľné v mestách.

Partnermi súťaže sú: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Únia miest Slovenska, Združenie miest a obcí Slovenska, Technická univerzita vo Zvolene, Žilinská univerzita v Žiline, Inštitút cirkulárnej ekonomiky a všetky samosprávne kraj SR.
Prostredníctvom súťaže majú mestá možnosť verejne prezentovať svoje environmentálne úspechy a inšpirovať ostatné mestá. 

Súťaž je organizovaná pod záštitou ministra životného prostredia SR.

 

Súťaž v roku 2019  je vyhlásená v nasledovných oblastiach:

A.       Prechod na zelené a obehové hospodárstvo

V tejto oblasti mesto prezentuje uplatňovanie zeleného aspektu v procesoch verejného obstarávania s cieľom znížiť negatívny vplyv samosprávy na životné prostredie a aktivity mesta, ktoré sú prioritne zamerané na podporu obehového hospodárstva.

B.       Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra

Mesto preukazuje mieru starostlivosti o ochranu, manažment a plánovanie mestskej krajiny s dôrazom na environmentálnu udržateľnosť, projekty a realizácie pomáhajúce v tvorbe novej zelenej infraštruktúry a zelených plôch a k zveľaďovaniu a zlepšovaniu mestskej krajiny. 

C.       Ochrana ovzdušia

Mesto prezentuje, ako strategicky plánuje, myslí a vytvára podmienky na zabezpečenie dobrej kvality ovzdušia v meste vzhľadom na účinnosť, efektivitu a udržateľnosť realizovaných alebo prebiehajúcich aktivít, ktorých cieľom je zlepšiť kvalitu ovzdušia v meste. 

D.       Adaptácia a zmierňovanie dopadov zmeny klímy

Preukazuje sa schopnosť mesta vysporiadať sa s extrémnymi prejavmi počasia ako sú napríklad vlny horúčav alebo prívalové dažde zrealizovanými adaptačnými opatreniami na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy v mestskom prostredí.

 

Každá súťažná oblasť má 3 hodnotené kategórie:
1. Aktívna samospráva
2. Originálna aktivita
3. Trvalé opatrenie

Do súťaže ENVIROMESTO 2019 sa môže prihlásiť mesto (obec so štatútom mesta), ktoré preukáže príkladné aktivity, nápady, iniciatívy a realizácie, ktoré majú priaznivý dopad na zlepšenie životného prostredia mesta v uvedených oblastiach.


V aktuálnom ročníku súťaže môžu mestá zabojovať o štyri tituly v jednotlivých súťažných oblastiach. Enviromesto v oblasti prechodu na zelené a obehové hospodárstvo, Enviromesto v oblasti ochrany prírody a krajiny, Enviromesto v oblasti ochrany ovzdušia, Enviromesto v oblasti adaptácie na zmierňovanie dopadov zmeny klímy, pričom v každej oblasti sa súťaží v kategóriách: aktívna samospráva, originálna aktivita a trvalé opatrenie. Titul Enviromesto 2019 môže získať len mesto súťažiace vo všetkých oblastiach.

Cenu pre laureáta súťaže nabíjaciu stanicu/Wallbox  pre autá a odbornú montáž venuje Západoslovenská energetika, a. s.
Prijímanie prihlášok do súťaže je do 31. júla 2019 na adrese enviromesto@sazp.sk .

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční v októbri počas konferencie Životné prostredie miest v Žiline.

 

Sponzori cien súťaže:

     Západoslovenská energetika, a.s.   www.zse.sk/sk/Uvod

     Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.   https://www.pss.sk/ 

     EkoFond SPP   http://www.ekofond.sk/zakladne-informacie

 

Kontakty:

Marta Slámková Ing.
vedúca oddelenia starostlivosti o mestské životné prostredie 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie starostlivosti o mestské ŽP 
marta.slamkova@sazp.sk
041 5070912, 0905 968136
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Eva Barčiaková
odborný zamestnanec na zložky ŽP 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie starostlivosti o mestské ŽP 
eva.barciakova@sazp.sk
041 5070911
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Zdenka Brzá Ing. arch.
špecialista na urbanizované prostredie 
Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Oddelenie starostlivosti o mestské ŽP 
zdena.brza@sazp.sk
041 5070915
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  

 

Sponzori cien súťaže:

 

 

ZSEZSEdrivePSSEkofond
 

 

Partneri súťaže:

 

MINDOP     Únia miest SlovenskaZMOS          TUZVO     UNIZA     ICE         

   

BBSK     TSKNSK     KSK         BSK     PSK TrnavaSK          ŽSK

 

 

 

 

 

 

Archív: