Informačný seminár k výzvam OPKZP-PO1-SC111-2017-32 a OPKZP-PO1-SC111-2017-33

Informačný seminár k výzvam OPKZP-PO1-SC111-2017-32 a OPKZP-PO1-SC111-2017-33

Informačný seminár pre prijímateľov NFP v rámci

výziev č. 32 a č. 33

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) v programovom období 2014 – 2020 zorganizovala v septembri 2019 INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE PRIJÍMATEĽOV NFP v rámci výziev OPKZP-PO1-SC111-2017-32 a OPKZP-PO1-SC111-2017-33 zameraných na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie BRKO v najmenej rozvinutých okresoch (výzva č. 32) a v ostatných regiónoch (výzva č. 33).

 

Cieľom seminára bolo poskytnúť prijímateľom NFP najnovšie poznatky a skúsenosti, ako aj vytvoriť priestor pre riešenie individuálnych požiadaviek s kompetentnými zástupcami SAŽP.

 

 TERMÍN A MIESTO KONANIA SEMINÁRA:

  • 26. september 2019 ǀ TRNAVA

Informačno-poradenské centrum Trnavského samosprávneho kraja, Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava

 

Vytlačiť