Zber a zhodnotenie BRO mesta Bratislava - I. etapa

Zber a zhodnotenie BRO mesta Bratislava - I. etapa

  • 25.03.2019 17:06

Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) a. s. má na území najväčšieho slovenského mesta významné postavenie v oblasti nakladania s KO a nezastupiteľné postavenie v celom odpadovom...

Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Jakubov

Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Jakubov

  • 15.02.2019 11:22

V obci bol v minulosti vybudovaný zberný dvor so zavedeným systémom separovaného zberu základných zložiek KO prostredníctvom zberných nádob rozmiestnených na území obce. Zber, vývoz a...

Zberný dvor Rovinka – dostavba, dovybavenie, rozšírenie a realizácia zberných dvorov

Zberný dvor Rovinka – dostavba, dovybavenie, rozšírenie a realizácia zberných dvorov

  • 15.02.2019 11:26

V máji 2018 obec dobudovala a vybavila strojno-technoligickým vybavením zberný dvor, ktorý bude slúžiť výhradne pre potreby jej obyvateľov. Na projekt boli obci schválené finančné...