Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov

  • 03.09.2019 16:53

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Častá

Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Častá

  • 03.09.2019 17:06

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku BRKO - Združenie obcí Enviropark Pomoravie

Predchádzanie vzniku BRKO - Združenie obcí Enviropark Pomoravie

  • 19.07.2019 10:32

Cieľom projektu ukončeného v januári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 754 ks záhradných kompostérov s...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Kráľová pri Senci

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Kráľová pri Senci

  • 19.07.2019 10:02

Cieľom projektu ukončeného v januári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Kompostovanie BRKO v meste Stupava

Kompostovanie BRKO v meste Stupava

  • 07.08.2019 14:09

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Zber a zhodnotenie BRO mesta Bratislava - I. etapa

Zber a zhodnotenie BRO mesta Bratislava - I. etapa

  • 25.03.2019 17:06

Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) a. s. má na území najväčšieho slovenského mesta významné postavenie v oblasti nakladania s KO a nezastupiteľné postavenie v celom odpadovom...

Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Jakubov

Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Jakubov

  • 15.02.2019 11:22

V obci bol v minulosti vybudovaný zberný dvor so zavedeným systémom separovaného zberu základných zložiek KO prostredníctvom zberných nádob rozmiestnených na území obce. Zber, vývoz a...

Zberný dvor Rovinka – dostavba, dovybavenie, rozšírenie a realizácia zberných dvorov

Zberný dvor Rovinka – dostavba, dovybavenie, rozšírenie a realizácia zberných dvorov

  • 15.02.2019 11:26

V máji 2018 obec dobudovala a vybavila strojno-technoligickým vybavením zberný dvor, ktorý bude slúžiť výhradne pre potreby jej obyvateľov. Na projekt boli obci schválené finančné...