Kompostovanie BRKO v meste Stupava

Kompostovanie BRKO v meste Stupava

  • 18.05.2021 14:44

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Zber a zhodnotenie BRO mesta Bratislava - I. etapa

Zber a zhodnotenie BRO mesta Bratislava - I. etapa

  • 18.05.2021 14:43

Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) a. s. má na území najväčšieho slovenského mesta významné postavenie v oblasti nakladania s KO a nezastupiteľné postavenie v celom odpadovom...

Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Jakubov

Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Jakubov

  • 18.05.2021 14:43

V obci bol v minulosti vybudovaný zberný dvor so zavedeným systémom separovaného zberu základných zložiek KO prostredníctvom zberných nádob rozmiestnených na území obce. Zber, vývoz a...

Zberný dvor Rovinka – dostavba, dovybavenie, rozšírenie a realizácia zberných dvorov

Zberný dvor Rovinka – dostavba, dovybavenie, rozšírenie a realizácia zberných dvorov

  • 18.05.2021 14:42

V máji 2018 obec dobudovala a vybavila strojno-technoligickým vybavením zberný dvor, ktorý bude slúžiť výhradne pre potreby jej obyvateľov. Na projekt boli obci schválené finančné...