Predchádzanie vzniku BRK odpadov v obci Pata

Predchádzanie vzniku BRK odpadov v obci Pata

  • 04.09.2019 09:24

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Rozšírenie infraštruktúry zberu BRKO v meste Galanta

Rozšírenie infraštruktúry zberu BRKO v meste Galanta

  • 07.05.2019 17:27

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov (400 ks – 1...

Zberný dvor Orechová Potôň

Zberný dvor Orechová Potôň

  • 07.05.2019 17:36

Zámerom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo vytvoriť v obci podmienky pre skvalitnenie odpadového hospodárstva a systému separovania odpadov.

Kompostáreň pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Dolné Saliby

Kompostáreň pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Dolné Saliby

  • 07.05.2019 17:15

V septembri 2018 obec vybudovala kompostáreň s aeróbnym procesom zhodnocovania BRO a zakúpila manipulačnú techniku (rezací a miešací voz) na spracovanie zeleného a organického odpadu z...

Obstaranie záhradných kompostérov v obci Dojč

Obstaranie záhradných kompostérov v obci Dojč

  • 07.05.2019 17:14

Cieľom projektu ukončeného v júli 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov (610 ks - 1 000...

Zberný dvor v obci Bohdanovce nad Trnavou

Zberný dvor v obci Bohdanovce nad Trnavou

  • 10.04.2019 13:53

Predmetom projektu, na ktorý boli obci schválené celkové finančné prostriedky viac ako 111-tisíc eur bolo vybudovanie zberného dvora a nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu...

Zberný dvor odpadov Gbely -2. etapa

Zberný dvor odpadov Gbely -2. etapa

  • 25.09.2019 10:58

Projekt ukončený v marci 2018 bol prioritne zameraný na triedenie a zvoz biologicky rozložiteľného odpadu ale aj ostatné zložky odpadov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Trakovice

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Trakovice

  • 15.02.2019 12:30

V septembri 2017 obec ukončila projekt výstavby malej kompostárne vrátane nákupu technologického vybavenia (traktor, čelný nakladač, nosič kontajnerov, kompostovací voz, prekopávač...