Rozšírenie triedeného zberu v meste Sereď

Rozšírenie triedeného zberu v meste Sereď

 • 10.12.2019 11:02

Predmetom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo obstaranie zariadení na zvýšenie kapacity a efektívnosti zberu triedeného odpadu, predovšetkým BRO, v rámci katastrálneho územia mesta...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného odpadu v meste Gbely

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného odpadu v meste Gbely

 • 31.03.2020 15:21

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Kompostéry pre domácnosti v obci Orechová Potôň

Kompostéry pre domácnosti v obci Orechová Potôň

 • 19.07.2019 10:37

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Zberný dvor odpadu v obci Pata

Zberný dvor odpadu v obci Pata

 • 22.10.2019 14:49

Predmetom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo vybudovanie zberného dvora, nákup dopravných prostriedkov s príslušenstvom, zariadení a manipulačnej techniky, ako aj realizácia...

Zberný dvor Šoporňa

Zberný dvor Šoporňa

 • 23.10.2019 10:40

Predmetom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo vybudovanie zberného dvora a obstaranie strojno-technologického vybavenia pre zabezpečovanie zvozu a spracovania vybraných zložiek KO (BRO a...

Predchádzanie vzniku BRK odpadov v obci Pata

Predchádzanie vzniku BRK odpadov v obci Pata

 • 04.09.2019 09:24

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany

Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany

 • 19.06.2020 14:15

Projekt ukončený v októbri 2018 bol zameraný na intenzifikáciu triedeného zberu komunálnych odpadov, prostredníctvom výstavby nového zberného dvora v bývalom priemyselnom parku, nákupu...

Rozšírenie infraštruktúry zberu BRKO v meste Galanta

Rozšírenie infraštruktúry zberu BRKO v meste Galanta

 • 07.05.2019 17:27

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov (400 ks – 1...

Zberný dvor Orechová Potôň

Zberný dvor Orechová Potôň

 • 07.05.2019 17:36

Zámerom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo vytvoriť v obci podmienky pre skvalitnenie odpadového hospodárstva a systému separovania odpadov.

Kompostáreň pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Dolné Saliby

Kompostáreň pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Dolné Saliby

 • 07.05.2019 17:15

V septembri 2018 obec vybudovala kompostáreň s aeróbnym procesom zhodnocovania BRO a zakúpila manipulačnú techniku (rezací a miešací voz) na spracovanie zeleného a organického odpadu z...

Obstaranie záhradných kompostérov v obci Dojč

Obstaranie záhradných kompostérov v obci Dojč

 • 07.05.2019 17:14

Cieľom projektu ukončeného v júli 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov (610 ks - 1 000...

Zberný dvor v obci Bohdanovce nad Trnavou

Zberný dvor v obci Bohdanovce nad Trnavou

 • 10.04.2019 13:53

Predmetom projektu, na ktorý boli obci schválené celkové finančné prostriedky viac ako 111-tisíc eur bolo vybudovanie zberného dvora a nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu...

Zberný dvor odpadov Gbely -2. etapa

Zberný dvor odpadov Gbely -2. etapa

 • 25.09.2019 10:58

Projekt ukončený v marci 2018 bol prioritne zameraný na triedenie a zvoz biologicky rozložiteľného odpadu ale aj ostatné zložky odpadov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Trakovice

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Trakovice

 • 15.02.2019 12:30

V septembri 2017 obec ukončila projekt výstavby malej kompostárne vrátane nákupu technologického vybavenia (traktor, čelný nakladač, nosič kontajnerov, kompostovací voz, prekopávač...