Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva v obci Brestovany

Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva v obci Brestovany

  • 27.05.2021 15:10

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2020 bolo dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva v obci prostredníctvom vybudovania oplotenia ZD a nákupu technológie (univerzálny traktor...

Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica

Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Skalica

  • 27.01.2023 12:06

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2020 bola realizácia vodozádržných opatrení prostredníctvom vybudovania priepustných povrchov a výsadby drevín v intraviláne mesta Skalica.

Zberný dvor Mad

Zberný dvor Mad

  • 14.01.2022 14:44

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2020 bolo rozšírenie kapacity zberného dvora prostredníctvom jeho dobudovania (II. etapa) a obstarania kontajnerov na vybrané zložky odpadu (BRO, DSO,...

Ekodvor Gabčíkovo – separovaný zber odpadu

Ekodvor Gabčíkovo – separovaný zber odpadu

  • 27.05.2021 15:11

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2020 bola intenzifikácia triedenia komunálneho odpadu v meste Gabčíkovo, prostredníctvom výstavby zberného dvora a nákupu zariadení pre zabezpečenie...

Podpora triedeného zberu odpadu v Jaslovských Bohuniciach

Podpora triedeného zberu odpadu v Jaslovských Bohuniciach

  • 27.05.2021 15:11

Cieľom projektu ukončeného v júli 2020 bolo zvýšenie kapacity pre triedenie KO (130 t/rok) v obci prostredníctvom nákupu strojno-technologického vybavenia (zberové vozidlo s príslušenstvom...

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine – Cífer

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine – Cífer

  • 27.05.2021 15:12

Cieľom projektu ukončeného v máji 2020 bol zber a využitie dažďovej vody na zalievanie okrasnej zelene v centre obce, vytvorenie dažďových záhrad, ktoré budú zmierňovať nepriaznivé...

Kompostéry pre obec Horné Orešany

Kompostéry pre obec Horné Orešany

  • 19.05.2021 14:11

Cieľom projektu ukončeného v marci 2020 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Riešenie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Veľké Úľany

Riešenie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Veľké Úľany

  • 19.05.2021 14:15

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2020 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...