Modernizácia zberného dvora v Lednických Rovniach

Modernizácia zberného dvora v Lednických Rovniach

 • 20.05.2021 09:43

Projekt ukončený v decembri 2018 bol zameraný na intenzifikáciu triedeného zberu komunálnych odpadov, prostredníctvom rekonštrukcie existujúceho zberného dvora, výstavby stojísk na...

Intenzifikácia triedeného zberu združenia obcí Púchovskej Doliny

Intenzifikácia triedeného zberu združenia obcí Púchovskej Doliny

 • 05.08.2021 15:35

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo vybudovanie kapacít pre triedený zber komunálnych odpadov (1 266,88 t/rok) a zvýšenie miery zhodnocovania odpadov prostredníctvom realizácie...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Dubnica nad Váhom

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Dubnica nad Váhom

 • 20.05.2021 09:43

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Kompostéry pre Združenie obcí - Mikroregión Bošáčka

Kompostéry pre Združenie obcí - Mikroregión Bošáčka

 • 20.05.2021 09:47

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 560 ks záhradných kompostérov (1...

Obstaranie záhradných kompostérov Chynorany

Obstaranie záhradných kompostérov Chynorany

 • 20.05.2021 09:47

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO - Združenie obcí Bánovecko

Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO - Združenie obcí Bánovecko

 • 20.05.2021 09:47

Cieľom projektu združenia obcí bolo predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov (1 385 ks) do domácností...

Odkanalizovanie Mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová

Odkanalizovanie Mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová

 • 20.05.2021 09:21

Predmetom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo vybudovanie verejných kanalizácií a intenzifikácia ČOV Nemšová. V šiestich obciach (Borčice, Bolešov, Kameničany, Slávnica, Horná...

Triedený zber komunálnych odpadov v meste Dolný Kubín

Triedený zber komunálnych odpadov v meste Dolný Kubín

 • 20.05.2021 09:21

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálnych odpadov so zameraním na separáciu, resp. úpravu biologicky...

Zberný dvor – Častkovce

Zberný dvor – Častkovce

 • 20.05.2021 09:20

Projekt ukončený v októbri 2018 bol zameraný na intenzifikáciu triedeného zberu KO prostredníctvom výstavby ZD a nákupu technického vybavenia (traktor, čelný nakladač, vidly s...

Kompostáreň Handlová

Kompostáreň Handlová

 • 20.05.2021 09:48

Mesto Handlová leží na strednom Slovensku, približne 10 km od geometrického stredu Európy a je druhým najväčším mestom regiónu Horná Nitra. Zaberá 21 % z územia s počtom obyvateľov...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Kálnica

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Kálnica

 • 20.05.2021 09:51

Predmetom projektu ukončeného v októbri 2018 bol nákup strojno-technologického vybavenia na zber a následné zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Intenzifikácia triedeného zberu v obci Dolná Súča

Intenzifikácia triedeného zberu v obci Dolná Súča

 • 20.05.2021 09:50

Predmetom projektu bola rekonštrukcia a dobudovanie zberného dvora so stojiskom na umiestnenie zberných nádob, ako aj nákup hnuteľných vecí a zariadení na mechanickú úpravu vybraných...

Intenzifikácia triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Horné Srnie

Intenzifikácia triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Horné Srnie

 • 20.05.2021 09:54

V júni 2018 obec ukončila projekt, v rámci ktorého boli vybudované kapacity k zvýšeniu miery zhodnocovania odpadov (325 t/r) so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu...

Zberný dvor v obci Horná Poruba

Zberný dvor v obci Horná Poruba

 • 20.05.2021 09:53

Cieľom projektu ukončeného v júni 2018 bolo vybudovanie zberného dvora a nákup vybavenia na podporu triedeného zberu vybraných zložiek KO v obci. Na projekt boli obci schválené celkové...

Zberný dvor v obci Brvnište

Zberný dvor v obci Brvnište

 • 20.05.2021 09:52

V júni 2018 obec ukončila výstavbu a vybavenie zberného dvora manipulačnou technikou. Na projekt boli schválené finančné prostriedky vo výške viac ako 243-tisíc eur.

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Motešice

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Motešice

 • 20.05.2021 10:32

Projekt, ukončený v apríli 2018, bol zameraný na výstavbu kompostoviska a na obstaranie hnuteľných vecí potrebných na jeho prevádzku (kolesový traktor, čelný nakladač, traktorový...

Rozšírenie kanalizácie v meste Myjava

Rozšírenie kanalizácie v meste Myjava

 • 20.05.2021 09:42

Mesto Myjava ukončilo rozšírenie kanalizácie v apríli 2018. Mestu boli schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 724-tisíc eur. V rámci uvedeného projektu bola...

Navýšenie technickej kapacity pre triedený zber Komunálnych odpadov v obci Unín

Navýšenie technickej kapacity pre triedený zber Komunálnych odpadov v obci Unín

 • 20.05.2021 09:52

V marci 2018 obec ukončila projekt, ktorého hlavnou aktivitou bol nákup strojno-technologického vybavenia na triedenie a zber KO. Na projekt boli obci schválené finančné prostriedky vo výške...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Malé Lednice

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Malé Lednice

 • 20.05.2021 09:52

Obec Malé Lednice ukončila v marci 2018 projekt vybudovania obecného kompostoviska. Súčasťou projektu, na ktorý boli obci schválené finančné prostriedky vo výške viac ako 82-tisíc eur...

Zberný dvor v obci Lazany

Zberný dvor v obci Lazany

 • 20.05.2021 09:46

Vo februári 2018 obec ukončila projekt výstavby zberného dvora s príslušenstvom pre účely zberu a triedenia jednotlivých zložiek KO.

Triedený zber komunálnych odpadov v obci Hatné

Triedený zber komunálnych odpadov v obci Hatné

 • 20.05.2021 09:50

Obci boli schválené finančné prostriedky vo výške takmer 140-tisíc eur na zefektívnenie a rozšírenie triedenia komunálnych odpadov prostredníctvom nákupu technologických zariadení.