Predchádzanie vzniku bioodpadu

Predchádzanie vzniku bioodpadu

 • 04.09.2019 10:03

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Nesvady

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Nesvady

 • 14.08.2019 12:58

Cieľom projektu ukončeného v marci 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Zodpovedné a jednoduché triedenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Bátovce

Zodpovedné a jednoduché triedenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Bátovce

 • 13.08.2019 10:11

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Kozárovce prostredníctvom obstarania kompostérov

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Kozárovce prostredníctvom obstarania kompostérov

 • 13.08.2019 10:29

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Kompostéry pre SOTDUM-ZO

Kompostéry pre SOTDUM-ZO

 • 04.09.2019 09:37

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Obstaranie záhradných kompostérov pre domácnosti v meste Zlaté Moravce

Obstaranie záhradných kompostérov pre domácnosti v meste Zlaté Moravce

 • 07.05.2019 17:19

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo obstaranie 2 042 ks záhradných kompostérov s objemom 400 l pre domácnosti obyvateľov mesta a tým vytvorenie predpokladu na zníženie nákladov...

Obstaranie záhradných kompostérov v obci Veľké Ripňany

Obstaranie záhradných kompostérov v obci Veľké Ripňany

 • 11.03.2019 12:46

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo obstaranie záhradných kompostérov pre domácnosti (761 ks, objem: 494,650 m3). Obci boli na projekt schválené celkové finančné prostriedky...

Zberný dvor Veľký Kýr

Zberný dvor Veľký Kýr

 • 04.09.2019 10:27

Predmetom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo vybudovanie zberného dvora vrátane nákupu manipulačnej techniky a kontajnerov na zber vybraných druhov odpadu (BRO, DSO, objemový odpad,...

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov – ZO Lužianka

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov – ZO Lužianka

 • 14.08.2019 14:06

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 364 ks záhradných kompostérov s...

Obstaranie záhradných kompostérov Dubník

Obstaranie záhradných kompostérov Dubník

 • 13.08.2019 10:19

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Obstaranie záhradných kompostérov Bánov

Obstaranie záhradných kompostérov Bánov

 • 13.08.2019 10:15

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Intenzifikácia regionálneho triedeného zberu komunálnych odpadov, Palárikovo

Intenzifikácia regionálneho triedeného zberu komunálnych odpadov, Palárikovo

 • 28.05.2019 15:11

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2018 bol nákup strojno-technologického vybavenia na podporu triedeného zberu vybraných druhov KO (BRO a DSO) a zlepšenie informovanosti obyvateľov...

Kompostéry pre obec Svodín

Kompostéry pre obec Svodín

 • 14.08.2019 13:09

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov pre obec a do...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu v obci Kráľová nad Váhom

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu v obci Kráľová nad Váhom

 • 13.08.2019 10:33

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Rozšírenie zberu BRO pre mesto Vráble

Rozšírenie zberu BRO pre mesto Vráble

 • 28.05.2019 15:52

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bol nákup strojno-technologického vybavenia na podporu triedeného zberu zložiek biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Vráble.

Eko dvor Brestovec

Eko dvor Brestovec

 • 10.04.2019 13:23

Projekt, ukončený v októbri 2018, bol zameraný na výstavbu zberného dvora a na nákup technologických zariadení s cieľom zefektívniť a zvýšiť kapacitu triedeného zberu KO v obci (145...

Modernizácia odpadového hospodárstva v obci Mužla

Modernizácia odpadového hospodárstva v obci Mužla

 • 10.04.2019 13:17

Predmetom projektu ukončeného v októbri 2018 bola modernizácia odpadového hospodárstva, a to vybudovaním zberného dvora odpadov a obstaraním príslušného technického vybavenia s cieľom...

Hospodársko-zberný dvor

Hospodársko-zberný dvor

 • 15.02.2019 11:21

V októbri 2018 obec Jasová ukončila proces efektívneho zavedenia a rozšírenia triedenia KO. Na projekt výstavby hospodársko-zberného dvora a nákup technologického vybavenia bolo zo zdrojov...

Kompostáreň Veľké Lovce – BIO Energie s. r. o.

Kompostáreň Veľké Lovce – BIO Energie s. r. o.

 • 19.07.2019 12:02

Realizáciou projektu v septembri 2018 v obci Veľké Lovce spoločnosť vytvorila základné kapacity pre kompostovanie kuchynského a reštauračného odpadu a zvýšila mieru zhodnocovania tohto...

Zberný dvor Trnovec nad Váhom

Zberný dvor Trnovec nad Váhom

 • 11.03.2019 11:35

V septembri 2018 sa obci podarilo vytvoriť priestor pre zber oddelene zbieraných zložiek KO, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov vyhradených výrobkov podľa zákona o...