Obstaranie záhradných kompostérov pre domácnosti v meste Zlaté Moravce

Obstaranie záhradných kompostérov pre domácnosti v meste Zlaté Moravce

 • 20.05.2021 14:45

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo obstaranie 2 042 ks záhradných kompostérov s objemom 400 l pre domácnosti obyvateľov mesta a tým vytvorenie predpokladu na zníženie nákladov...

Obstaranie záhradných kompostérov pre domácnosti v obci Imeľ

Obstaranie záhradných kompostérov pre domácnosti v obci Imeľ

 • 20.05.2021 15:22

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Obstaranie záhradných kompostérov v obci Veľké Ripňany

Obstaranie záhradných kompostérov v obci Veľké Ripňany

 • 20.05.2021 14:46

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo obstaranie záhradných kompostérov pre domácnosti (761 ks, objem: 494,650 m3). Obci boli na projekt schválené celkové finančné prostriedky...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Kozárovce prostredníctvom obstarania kompostérov

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Kozárovce prostredníctvom obstarania kompostérov

 • 20.05.2021 15:23

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Kompostéry pre SOTDUM-ZO

Kompostéry pre SOTDUM-ZO

 • 20.05.2021 14:45

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Intenzifikácia regionálneho triedeného zberu komunálnych odpadov, Palárikovo

Intenzifikácia regionálneho triedeného zberu komunálnych odpadov, Palárikovo

 • 20.05.2021 14:48

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2018 bol nákup strojno-technologického vybavenia na podporu triedeného zberu vybraných druhov KO (BRO a DSO) a zlepšenie informovanosti obyvateľov...

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov – ZO Lužianka

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov – ZO Lužianka

 • 20.05.2021 14:47

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 364 ks záhradných kompostérov s...

Zberný dvor Veľký Kýr

Zberný dvor Veľký Kýr

 • 20.05.2021 14:46

Predmetom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo vybudovanie zberného dvora vrátane nákupu manipulačnej techniky a kontajnerov na zber vybraných druhov odpadu (BRO, DSO, objemový odpad,...

Obstaranie záhradných kompostérov Dubník

Obstaranie záhradných kompostérov Dubník

 • 20.05.2021 14:47

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Obstaranie záhradných kompostérov Bánov

Obstaranie záhradných kompostérov Bánov

 • 20.05.2021 14:48

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Rozšírenie zberu BRO pre mesto Vráble

Rozšírenie zberu BRO pre mesto Vráble

 • 20.05.2021 14:53

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bol nákup strojno-technologického vybavenia na podporu triedeného zberu zložiek biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Vráble.

Eko dvor Brestovec

Eko dvor Brestovec

 • 20.05.2021 14:54

Projekt, ukončený v októbri 2018, bol zameraný na výstavbu zberného dvora a na nákup technologických zariadení s cieľom zefektívniť a zvýšiť kapacitu triedeného zberu KO v obci (145...

Modernizácia odpadového hospodárstva v obci Mužla

Modernizácia odpadového hospodárstva v obci Mužla

 • 20.05.2021 14:55

Predmetom projektu ukončeného v októbri 2018 bola modernizácia odpadového hospodárstva, a to vybudovaním zberného dvora odpadov a obstaraním príslušného technického vybavenia s cieľom...

Rozšírenie a intenzifikácia prevádzky kompostárne bioodpadov mesta Topoľčany

Rozšírenie a intenzifikácia prevádzky kompostárne bioodpadov mesta Topoľčany

 • 20.05.2021 14:49

Predmetom projektu ukončeného v októbri 2018 bola intenzifikácia zberu BRO prostredníctvom stavebných úprav, resp. zmenou stavebnej časti kompostárne a nákupom modernejších strojov a...

Kompostéry pre obec Svodín

Kompostéry pre obec Svodín

 • 20.05.2021 14:58

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov pre obec a do...

Vybudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii Hronovce

Vybudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii Hronovce

 • 20.05.2021 14:50

Predmetom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo vybudovanie stokovej siete zabezpečujúcej odvádzanie komunálnych odpadových vôd z obcí Hronovce, Pohronský Ruskov a Čata a vybudovanie...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu v obci Kráľová nad Váhom

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu v obci Kráľová nad Váhom

 • 20.05.2021 15:24

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Hospodársko-zberný dvor

Hospodársko-zberný dvor

 • 20.05.2021 14:56

V októbri 2018 obec Jasová ukončila proces efektívneho zavedenia a rozšírenia triedenia KO. Na projekt výstavby hospodársko-zberného dvora a nákup technologického vybavenia bolo zo zdrojov...

Kompostáreň Veľké Lovce – BIO Energie s. r. o.

Kompostáreň Veľké Lovce – BIO Energie s. r. o.

 • 20.05.2021 14:56

Realizáciou projektu v septembri 2018 v obci Veľké Lovce spoločnosť vytvorila základné kapacity pre kompostovanie kuchynského a reštauračného odpadu a zvýšila mieru zhodnocovania tohto...

Zberný dvor Trnovec nad Váhom

Zberný dvor Trnovec nad Váhom

 • 20.05.2021 14:58

V septembri 2018 sa obci podarilo vytvoriť priestor pre zber oddelene zbieraných zložiek KO, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov vyhradených výrobkov podľa zákona o...

Svätý Peter, celoobecná splašková kanalizácia a ČOV

Svätý Peter, celoobecná splašková kanalizácia a ČOV

 • 20.05.2021 14:59

Obec Svätý Peter ukončila stavbu ČOV v auguste 2018. Obci boli schválené finančné prostriedky v objeme viac ako 9,4 milióna eur.

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu obce Lužianky

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu obce Lužianky

 • 20.05.2021 15:24

V auguste 2018 obec v rámci projektu vybudovala kompostovisko (kapacita do 100 t/r) a zakúpila strojno-technologické vybavenie na zber a zhodnocovanie BRKO. Na projekt boli obci schválené...

Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Hul

Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Hul

 • 20.05.2021 15:00

Cieľom projektu ukončeného v júni 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov prostredníctvom podpory systémov triedeného zberu KO v obci. Na projekt boli obci schválené celkové...

Rozšírenie systému separovaného zberu odpadov na území mesta Želiezovce

Rozšírenie systému separovaného zberu odpadov na území mesta Želiezovce

 • 20.05.2021 15:11

V júni 2018 mesto dobudovalo do toho času absentujúcu infraštruktúru v oblasti odpadového hospodárstva, a to obstaraním technických zariadení a dostatočného množstva zberných nádob na...

Zberný dvor obce Búč

Zberný dvor obce Búč

 • 20.05.2021 15:12

V máji 2018 obec zriadila zberný dvor mimo zastavaného územia a mimo oddychových zón obce. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky viac ako 488-tisíc eur.

Zberný dvor - Lula

Zberný dvor - Lula

 • 20.05.2021 15:14

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2018 bolo zvýšenie kapacity pre triedenie KO a zvýšenie množstva vytriedeného komunálneho odpadu (40 t/rok) prostredníctvom výstavby zberného dvora a...

Dobudovanie kanalizačnej siete obce Branč a rozšírenie ČOV Branč

Dobudovanie kanalizačnej siete obce Branč a rozšírenie ČOV Branč

 • 20.05.2021 15:18

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2018 bolo dobudovanie kombinovanej gravitačno-tlakovej kanalizačnej siete (viac ako 6, 7 km), ako aj zvýšenie kapacity a intenzifikácia jestvujúcej...

Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Rybník

Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Rybník

 • 20.05.2021 15:19

Obec Rybník v Tekovskom regióne má približne 1 431 obyvateľov. Pred realizáciou projektu končilo veľké množstvo odpadu v zmesovom komunálnom odpade, prípadne na čiernych skládkach alebo...

Technologické vybavenie zberného dvora v obci Močenok

Technologické vybavenie zberného dvora v obci Močenok

 • 20.05.2021 15:20

Vo februári 2018 obec ukončila projekt vybavenia jestvujúceho zberného dvora o technológiu na zber, triedenie, spracovanie na opätovné použitie a recykláciu KO, objemného odpadu, DSO a BRO.

Nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu

Nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu

 • 30.06.2021 09:26

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2018 bolo zefektívnenie a rozšírenie existujúceho systému separovaného zberu komunálnych odpadov v obci Bešeňov so zameraním na separáciu...