Nákupom kompostérov k zhodnocovaniu zeleného odpadu v obci Teplička nad Váhom

Nákupom kompostérov k zhodnocovaniu zeleného odpadu v obci Teplička nad Váhom

 • 07.05.2019 17:16

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov (480 ks - 1...

Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Združenia Javorníky – východ

Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO na území obcí Združenia Javorníky – východ

 • 10.04.2019 14:05

Projekt, ukončený v októbri 2018, bol zameraný na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov v štyroch obciach: Divina, Divinka, Dlhé Pole a Svederník.

Obstaranie kompostérov za účelom predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Rosina

Obstaranie kompostérov za účelom predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Rosina

 • 07.05.2019 17:39

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 960 ks záhradných kompostérov s...

Zberný dvor Strečno

Zberný dvor Strečno

 • 10.04.2019 13:14

Obec v septembri 2018 ukončila projekt zameraný na výstavbu zberného dvora, nákup manipulačnej techniky a informačné aktivity. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky...

Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Beluša

Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Beluša

 • 15.02.2019 14:29

V auguste 2018 obec ukončila proces zefektívnenia nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom. Na projekt boli schválené finančné prostriedky vo výške takmer 110-tisíc eur.

Zberný dvor v obci Svätý Kríž

Zberný dvor v obci Svätý Kríž

 • 28.05.2019 15:01

Cieľom projektu ukončeného v júli 2018 bolo zefektívnenie systému triedeného zberu KO prostredníctvom výstavby zberného dvora a nákupu manipulačnej techniky. Súčasťou projektu bolo aj...

Kompostáreň – Čadca

Kompostáreň – Čadca

 • 13.12.2018 10:04

V marci 2018 mesto Čadca ukončilo výstavbu novej kompostárne a nákup strojno-technologického vybavenia na zber a na zhodnocovanie BRKO. Na projekt boli mestu schválené finančné prostriedky...

Nákup technológie do zberného dvora v obci Štiavnik

Nákup technológie do zberného dvora v obci Štiavnik

 • 10.04.2019 13:09

S cieľom zabezpečiť rozvoj odpadového hospodárstva a zvýšenie kvality životného prostredia obec v marci 2018 zriadila zberný dvor a zakúpila strojno-technologické vybavenie (kolesový...

Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Bobrov

Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Bobrov

 • 15.02.2019 09:53

Výstavbou zberného dvora a nákupom technologického vybavenia v marci 2018 obec vytvorila podmienky pre komplexný a efektívny systém nakladania s odpadmi.

Zberný dvor Oravská Jasenica

Zberný dvor Oravská Jasenica

 • 13.12.2018 10:11

Projekt s výškou schválených finančných prostriedkov takmer 398-tisíc eur ukončila obec vo februári 2018. Predmetom projektu bola výstavba oploteného zberného dvora, nákupu technológie...

Zberný dvor obce Medzibrodie nad Oravou

Zberný dvor obce Medzibrodie nad Oravou

 • 13.12.2018 10:12

Vo februári 2018 obec ukončila projekt s výškou schválených finančných prostriedkov viac ako 225-tisíc eur. Predmetom projektu bola výstavba objektov zberného dvora a zavedenie efektívneho...

Rozšírenie a zintenzívnenie separovaného zberu v obci Pucov

Rozšírenie a zintenzívnenie separovaného zberu v obci Pucov

 • 13.12.2018 10:12

Vo februári 2018 obec ukončila projekt výstavby zberného dvora za účelom bezplatného dočasného skladovania vybraných zložiek komunálneho odpadu pre miestnych obyvateľov. Predmetom...

Zberný dvor odpadov – Liptovské Revúce

Zberný dvor odpadov – Liptovské Revúce

 • 15.08.2019 11:28

Zámerom projektu, ktorý bol ukončený v januári 2018, bolo vytvoriť podmienky pre efektívne odpadové hospodárstvo a flexibilný systém separovania odpadov v obci Liptovské Revúce s cieľom ...

Intenzifikácia triedeného zberu v obci Divinka

Intenzifikácia triedeného zberu v obci Divinka

 • 13.12.2018 10:14

Projekt s výškou schválených finančných prostriedkov viac ako 320-tisíc eur bol úspešne ukončený v decembri 2017.

Turčiansky Peter, Košťany nad Turcom – odkanalizovanie

Turčiansky Peter, Košťany nad Turcom – odkanalizovanie

 • 13.12.2018 10:13

V Martinskom okrese sa v januári 2018 úspešne zrealizoval projekt Turčiansky Peter, Košťany nad Turcom – odkanalizovanie, ktorý bol schválený v rámci rovnakej výzvy na predkladanie...

Podpora triedeného zberu KO, Turzovka

Podpora triedeného zberu KO, Turzovka

 • 13.12.2018 10:16

V decembri 2017 sa podarilo úspešne ukončiť projekt v oblasti odpadov realizovaný Mestským podnikom služieb Turzovka Podpora triedeného zberu KO, Turzovka.

Vybudovanie zberného dvora v obci Bešeňová

Vybudovanie zberného dvora v obci Bešeňová

 • 28.05.2019 15:17

Cieľom projektu ukončeného v auguste 2017 bolo vybudovanie zberného dvora a nákup strojno-technologického vybavenia za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov (viac...