Nákup technológie do zberného dvora v obci Štiavnik

Nákup technológie do zberného dvora v obci Štiavnik

Obec Štiavnik ǀ okres Bytča ǀ Žilinský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

 

S cieľom zabezpečiť rozvoj odpadového hospodárstva a zvýšenie kvality životného prostredia obec v marci 2018 zriadila zberný dvor a zakúpila strojno-technologické vybavenie (kolesový traktor, čelný nakladač, bubnový štiepkovač, šmykom riadený nakladač, náves, ramenový reťazový nakladač na podvozku, závesné kontajnery, drvič DSO). Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky viac ako 260-tisíc eur. Z environmentálneho hľadiska je  prínosom  projektu eliminácia nelegálnych skládok, odstránenie zdrojov znečistenia životného prostredia a zvýšenie turistickej atraktivity dotknutého územia. Realizácia projektu výhľadovo prinesie obci a jej obyvateľom zníženie nákladov za odvoz a likvidáciu KO. Výstupom projektu je množstvo vytriedeného KO  a zvýšená kapacita pre triedenie KO 321 t/rok.

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť