Triedený zber komunálnych odpadov v meste Dolný  Kubín

Triedený zber komunálnych odpadov v meste Dolný  Kubín

Technické služby s. r. o. ǀ okres Dolný Kubín ǀ Žilinský samosprávny kraj

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo zefektívnenie existujúceho systému separovaného zberu komunálnych odpadov so zameraním na separáciu, resp. úpravu biologicky rozložiteľných odpadov, drobných stavebných odpadov a objemného odpadu v meste. Na projekt boli spoločnosti Technické služby s. r. o. schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 1,4 milióna eur. Spoločnosť zakúpila strojnotechnologické vybavenie a rôzne typy zberných kontajnerov s objemovou kapacitou od 0,24 m3 do 30m 3. Technologické vybavenie ZD bolo v rámci projektu rozšírené o cestnú váhu, drvič DSO, zberové vozidlo pre BRO, nosič kontajnerov 4x2, priekopové mulčovacie rameno, rezací a miešací voz na BRO, rýchlobežný drvič na drevný odpad, rotačný triedič a teleskopický manipulátor. Realizáciou projektu sa zvýšila kapacita pre triedenie KO v meste na úroveň viac ako 550 t/rok.  Výhľadovo tú istú úroveň  v meste dosiahne aj množstvo vytriedeného KO. Výsledkom projektu je skvalitnenie separovaného zberu odpadu vrátane separovania BRKO, zníženie množstva skládkovaného odpadu, zlepšenie životných podmienok obyvateľov a obmedzenie sa výskytu čiernych skládok v meste a jeho okolí.

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť