Turčiansky Peter, Košťany nad Turcom – odkanalizovanie

Turčiansky Peter, Košťany nad Turcom – odkanalizovanie

obec Turčiansky Peter ǀ obec Košťany nad Turcom ǀ okres Martin ǀ Žilinský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

 

V Martinskom okrese sa v januári 2018 úspešne zrealizoval projekt Turčiansky Peter, Košťany nad Turcom – odkanalizovanie, ktorý bol schválený v rámci rovnakej výzvy na predkladanie žiadostí   o nenávratný finančný príspevok z OP KŽP. Výška schválených finančných prostriedkov predstavovala viac ako 4 milióny eur. Cieľom projektu bolo dobudovanie kanalizácie a odvedenie odpadových vôd z dosiaľ neodkanalizovaných častí obce, ako aj z novonavrhovanej investičnej bytovej výstavby (IBV) v obci Turčiansky Peter a Košťany nad Turcom. Projekt zároveň riešil aj výstavbu vodovodnej siete pre novonavrhovanú IBV v obci Turčiansky Peter a Košťany nad Turcom spolu s kanalizáciou. Dobudovanie odkanalizovania v obci bolo navrhnuté gravitačnou splaškovou kanalizáciou s miestnym prečerpávaním splaškových odpadových vôd cez čerpacie stanice a čistením odpadových vôd na ČOV Vrútky. Dobudovaním kanalizácie, ako aj odvedením odpadových vôd z neodkanalizovaných častí spomínaných obcí, sa jednoznačne zlepšilo životné prostredie v regióne. V rámci projektu sa vybudovalo 6,6 km splaškovej kanalizácie, vyhotovilo sa 270 kanalizačných zaústení, ďalej sa vybudovalo 2,5 km vodovodného potrubia, z toho 2,1 km vodovodného potrubia sú vedené spolu so splaškovou kanalizáciou. V rámci projektu sa zvýšil počet obyvateľov, ktorí majú zlepšené čistenie odpadových vôd, o 756 a tých, ktorí sú zásobovaní pitnou vodou o 140. Odpadové vody nepripojené na kanalizáciu sú zhromažďované v žumpách a likvidované individuálne. Zrealizovaním projektu sa dosiahlo zlepšenie životného prostredia, zabránilo sa znečisťovaniu podzemných a povrchových vôd a vytvorili sa podmienky na ďalší socioekonomický rozvoj dotknutých obcí. V budúcnosti bude prínosom projektu napojenie na kanalizáciu a vodovodnú sieť v aglomerácii Žabokreky. Aglomerácia Žabokreky je spolu s ďalšími aglomeráciami Martin, Turany a Sučany napojená na spoločnú ČOV Vrútky.

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť