Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií - 1. etapa

Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií - 1. etapa

Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií - 1. etapa

ŠGÚDŠ ǀ okresy Lučenec, Žarnovica, Bardejov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Ružomberok, Žilina ǀ Banskobystrický, Prešovský a Žilinský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bol inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií na 13 lokalitách Žilinského, Banskobystrického a Prešovského kraja v celkovej rozlohe 81,97 ha. V Žilinskom kraji boli skúmané lokality Babín (0,26 ha), Liptovská Štiavnica (17,73 ha), Mojšova Lúčka (10,53 ha) a Lodno (0,87 ha). V Banskobystrickom kraji to boli lokality Brehy – Močarina (13,74 ha), Lipovany 2 (8,82 ha) a Orovnica (4,72 ha). Ďalšími skúmanými lokalitami boli Krivany (4,02 ha), Matysová (4,40 ha), Bajerovce 1 (1,18 ha), Rožkovany (2,84 ha), Vyškovce (8,70 ha), Bardejov – Postajok a Gróner (4,16 ha) v Prešovskom kraji.  Na projekt boli Štátnemu geologickému ústavu Dionýza Štúra schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 311-tisíc eur. Realizácia pozostávala z technických prác, okamžitých protihavarijných opatrení, vzorkovacích prác, časti laboratórnych prác, geofyzikálnych prác, meračských prác a časti geologických prác. Ďalej boli realizované práce zahŕňajúce archívnu excerpciu, vytyčovanie prieskumných diel, usmernenie a kontrolu čiastkových projektov pre jednotlivé prieskumné lokality, sled, riadenie, kontrolu a koordináciu vykonávania geologických prác na jednotlivých lokalitách a vyraďovanie hmotnej geologickej dokumentácie. Výstupom projektu bola správa s detailnými údajmi o inžinierskogeologických pomeroch postihnutých území vrátane zhodnotenia stability prostredia stabilitnými výpočtami. Súčasťou správy boli inžinierskogeologické mapy s výskytmi geodynamických javov a  návrhy sanácií svahových deformácií. Všetky získané údaje  predstavujú východisko pre realizáciu sanácií, stabilizáciu zosuvných území a ochranu obyvateľstva a životného prostredia v dotknutých lokalitách.

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť