Odstraňovanie bariér na vodnom toku Turiec, rkm 7,530

Odstraňovanie bariér na vodnom toku Turiec, rkm 7,530

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. ǀ okres Martin ǀ Žilinský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v auguste 2019 bolo spriechodnenie migračnej bariéry na existujúcej hati na toku Turiec - rkm 7,530 v meste Martin vybudovaním nového rybovodu a zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity vodného toku (8,966 km) od ústia rieky Turiec do rieky Váh. Na projekt boli SVP, š. p. schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 914-tisíc eur. V rámci projektu bolo spriechodnené koryto toku Turiec  odstránením prvej existujúcej bariéry v podobe hate od zaústenia do toku Váh. Vybudovaním rybovodu sa umožnila každoročná protiprúdová neresová migrácia sťahovavých rýb na neresiská vo vyšších úsekoch toku, odkiaľ sa po rozmnožení ryby presúvajú do dolnej časti toku. Okrem celoročnej migrácie rýb do vhodných biotopov sa umožnil návrat rýb na pôvodné stanovište v prípade povodní alebo znovuosídlenie areálu po znečistení toku, prípadne rozširovanie výskytu iných druhov vodných živočíchov, čo má priaznivý vplyv na zlepšenie fauny a flóry v blízkosti rybovodu. Priaznivý dopad má rybovod hlavne na lipňové rybie pásmo.

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť