Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Horná Štubňa

Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Horná Štubňa

Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Horná Štubňa

Obec Horná Štubňa ǀ okres Turčianske Teplice ǀ Žilinský samosprávny kraj

 

 

 
 
 
 
Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností obyvateľov obce. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 64-tisíc eur. Obstarané boli dva druhy kompostérov s objemom 756 l (180 ks) a 903 l (410 ks).  Obyvateľom obce bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách, alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Správnym kompostovaním si obyvatelia môžu zabezpečiť ekonomicky efektívny systém odpadového hospodárstva v obci a zabezpečiť si trvalú udržateľnosť environmentálneho spôsobu nakladania s BRKO. Realizácia aktivity bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť