Zberný dvor Oravská Polhora

Zberný dvor Oravská Polhora

Obec Oravská Polhora ǀ okres Námestovo ǀ Žilinský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v marci 2019 bolo zefektívnenie zberu vybraných zložiek odpadu prostredníctvom  vybudovania zberného dvora a nákupu strojno-technologického vybavenia.  Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 818-tisíc eur. V rámci nákupu manipulačnej techniky bol obstaraný: kolesový traktor s vlečkou, nosič kontajnerov, kolesový nakladač odpadov s príslušenstvom (paletizačné vidly na prenos kontajnerov, drapák na odpad, radlica, zariadenie na zametanie, drvič na BRO a drvič na drobný stavebný odpad), veľkoobjemový kontajner (10 ks), kontajner na textil a šatstvo (2 ks), kontajner na nebezpečný odpad a kontajner na jedlé oleje a tuky. Realizáciou projektu sa zvýšila kapacita pre triedenie KO v obci na viac ako 713 t/rok a vytvoril sa predpoklad na vytriedenie toho istého množstva KO. Prínosom projektu je dosiahnutie čistejšieho, krajšieho ale hlavne zdravšieho životného prostredia pre obyvateľov obce.

Fotogaléria

Vytlačiť