Vitanová – Oravica, úprava toku v intraviláne

Vitanová – Oravica, úprava toku v intraviláne

Vitanová ǀ okres Tvrdošín ǀ Žilinský samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2021 bolo zabezpečenie ochrany intravilánu časti obce Vitanová pred povodňovými prietokmi vodného toku Oravica. Realizáciou projektu sa zvýšila ochrana zdravia a  života obyvateľov v chránenom území, pričom sa umožnil jeho územný a hospodársky rozvoj. Zároveň prišlo k zvýšeniu protipovodňovej ochrany riešenej lokality a k zníženiu povodňových škôd. Predmetom úpravy projektu bol úsek medzi mostom na štátnej ceste (II/520 - rkm 17,391 a mostom na miestnej komunikácií pod kostolom - rkm 18,129). Technické riešenie úpravy vychádzalo z požiadaviek zabezpečenia stability svahov koryta proti eróznej činnosti a minimálneho zásahu do jestvujúcej vegetácie. Projekt zabezpečil ochranu 12 obyvateľov bezprostredne ohrozených povodňami a zabránil povodňovým škodám v hodnote 1 043 525,00 EUR.

fotogaléria
fotogaléria

Fotogaléria

Vytlačiť