Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach Mikroregiónu Adela

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach Mikroregiónu Adela

 • 14.08.2019 13:58

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v obci Biskupice

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v obci Biskupice

 • 07.08.2019 14:19

Cieľom projektu ukončeného v marci 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Zvýšenie efektivity procesov spracovania odpadov pre opätovné použitie

Zvýšenie efektivity procesov spracovania odpadov pre opätovné použitie

 • 07.08.2019 14:33

Predmetom projektu ukončeného v decembri 2018 bol nákup technologických zariadení s príslušenstvom na kontinuálne triedenie drvených zmesí získavaných v procese spracovania elektro odpadu...

Obstaranie záhradných kompostérov v meste Nová Baňa

Obstaranie záhradných kompostérov v meste Nová Baňa

 • 21.05.2019 11:13

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu vo výrobe spoločnosti AGRO CS Slovakia, a. s.

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu vo výrobe spoločnosti AGRO CS Slovakia, a. s.

 • 10.04.2019 12:58

Spoločnosť v decembri 2018 zásadne zmenila svoj výrobný proces skvalitnením, zefektívnením a rozšírením prevádzky lokalizovanej v katastri obcí Nové Hony a Veľké Dravce v okrese...

Triedený zber komunálnych odpadov a zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

Triedený zber komunálnych odpadov a zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

 • 19.07.2019 09:59

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo zvýšenie množstva vyseparovaného a zhodnoteného BRKO, ako aj zvýšenie množstva vyseparovaného objemného odpadu a DSO v regióne Dudiniec...

Zberný dvor – Hliník nad Hronom

Zberný dvor – Hliník nad Hronom

 • 11.03.2019 12:36

Obec v auguste 2018 ukončila proces zefektívnenia existujúcej infraštruktúry triedeného zberu vybraných zložiek odpadu. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky viac...

Mestská kompostáreň Rudov dvor

Mestská kompostáreň Rudov dvor

 • 10.04.2019 12:37

Projekt, ukončený v júli 2018, bol zameraný na obstaranie mechanizmov a vybavenia Mestskej kompostárne Rudov dvor s cieľom zabezpečiť zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho...

Kompostáreň – Bioodpad

Kompostáreň – Bioodpad

 • 15.02.2019 14:44

Vybudovaním kompostárne s kapacitou 100 t/rok, nákupom zberovej techniky a nádob na bioodpad vyriešila obec Cerovo všetky environmentálne problémy s nakladaním a zhodnocovaním bioodpadu.

Zberný dvor Hontianske Moravce

Zberný dvor Hontianske Moravce

 • 11.03.2019 12:39

Predmetom projektu zrealizovaného v júni 2018 bola stavba zberného dvora a obstaranie technologického vybavenia. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky viac ako...

Kompostáreň mesta Fiľakovo - rozvoj odpadového hospodárstva II. Etapa

Kompostáreň mesta Fiľakovo - rozvoj odpadového hospodárstva II. Etapa

 • 13.12.2018 10:28

V marci 2018 mesto Fiľakovo ukončilo druhú etapu budovania zberného dvora. Na projekt boli mestu schválené finančné prostriedky vo výške viac ako 222-tisíc eur. V rámci projektu sa...

Technické vybavenie kompostoviska v meste Kremnica

Technické vybavenie kompostoviska v meste Kremnica

 • 13.12.2018 10:10

Mestu Kremnica sa podarilo v marci 2018 úspešne ukončiť projekt vo výške schválených finančných prostriedkov takmer 580-tisíc eur.

Zefektívnenie triedeného zberu v obci Ipeľské Predmostie

Zefektívnenie triedeného zberu v obci Ipeľské Predmostie

 • 13.12.2018 10:11

Obci boli schválené finančné prostriedky vo výške takmer 85-tisíc eur. Zakúpením technologického vybavenia dosiahla obec zefektívnenie a rozšírenie triedenia komunálnych odpadov.

Triedený zber komunálnych odpadov v Žarnovici

Triedený zber komunálnych odpadov v Žarnovici

 • 15.02.2019 12:30

Projekt s výškou schválených finančných prostriedkov viac ako 156-tisíc eur bol úspešne ukončený v novembri 2017.