Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach Mikroregiónu Pod Panským Dielom

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach Mikroregiónu Pod Panským Dielom

 • 16.01.2020 09:53

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Michalová

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Michalová

 • 10.12.2019 10:19

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Podpora domáceho kompostovania v obci Klenovec

Podpora domáceho kompostovania v obci Klenovec

 • 16.01.2020 11:03

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Zhodnocovanie bioodpadu a stavebného odpadu v Banskej Štiavnici

Zhodnocovanie bioodpadu a stavebného odpadu v Banskej Štiavnici

 • 10.12.2019 09:38

Zrealizovaním projektu v júni 2019 bola podporená infraštruktúra na zber BRKO v Banskej Štiavnici. Na projekt boli mestskému podniku schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hnúšťa

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hnúšťa

 • 16.01.2020 10:12

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku BRKO na území Združenia obcí pre separovaný zber "Hont-Poiplie"

Predchádzanie vzniku BRKO na území Združenia obcí pre separovaný zber "Hont-Poiplie"

 • 10.12.2019 14:01

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 560 ks záhradných kompostérov s...

Čierny Balog, kanalizácia a ČOV

Čierny Balog, kanalizácia a ČOV

 • 16.01.2020 09:01

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zabezpečenie odvedenia a čistenia odpadových vôd prostredníctvom výstavby splaškovej kanalizácie v celkovej dĺžke viac ako 34 km a výstavbu...

Kompostéry pre domácnosti v Obci Kokava nad Rimavicou

Kompostéry pre domácnosti v Obci Kokava nad Rimavicou

 • 22.10.2019 11:04

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach Mikroregiónu Adela

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach Mikroregiónu Adela

 • 14.08.2019 13:58

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Zhodnocovanie bio odpadu v meste Veľký Krtíš

Zhodnocovanie bio odpadu v meste Veľký Krtíš

 • 22.10.2019 14:30

Cieľom projektu ukončeného v marci 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v obci Biskupice

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v obci Biskupice

 • 07.08.2019 14:19

Cieľom projektu ukončeného v marci 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Projekt na predchádzanie vzniku bioodpadu v obci Očová

Projekt na predchádzanie vzniku bioodpadu v obci Očová

 • 25.09.2019 10:11

Cieľom projektu ukončeného v marci 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Zberný dvor Vyhne

Zberný dvor Vyhne

 • 10.12.2019 11:12

Predmetom projektu ukončeného v januári 2019 bola výstavba zberného dvora, obstaranie strojno-technologického vybavenia a kontajnerov na zber a manipuláciu s vybranými zložkami odpadu (BRO,...

Zvýšenie efektivity procesov spracovania odpadov pre opätovné použitie

Zvýšenie efektivity procesov spracovania odpadov pre opätovné použitie

 • 07.08.2019 14:33

Predmetom projektu ukončeného v decembri 2018 bol nákup technologických zariadení s príslušenstvom na kontinuálne triedenie drvených zmesí získavaných v procese spracovania elektro odpadu...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu vo výrobe spoločnosti AGRO CS Slovakia, a. s.

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu vo výrobe spoločnosti AGRO CS Slovakia, a. s.

 • 13.02.2020 08:59

Spoločnosť v decembri 2018 zásadne zmenila svoj výrobný proces skvalitnením, zefektívnením a rozšírením prevádzky lokalizovanej v katastri obcí Nové Hony a Veľké Dravce v okrese...

Obstaranie záhradných kompostérov v meste Nová Baňa

Obstaranie záhradných kompostérov v meste Nová Baňa

 • 21.05.2019 11:13

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Nákup technológie pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Slaská

Nákup technológie pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Slaská

 • 10.12.2019 11:08

Projekt ukončený v novembri 2018 bol zameraný na inováciu technologického vybavenia zberného dvora v obci Slaská prostredníctvom nákupu strojno-technologického vybavenia, zberových...

Triedený zber komunálnych odpadov a zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

Triedený zber komunálnych odpadov a zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

 • 19.07.2019 09:59

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo zvýšenie množstva vyseparovaného a zhodnoteného BRKO, ako aj zvýšenie množstva vyseparovaného objemného odpadu a DSO v regióne Dudiniec...

Zberný dvor – Hliník nad Hronom

Zberný dvor – Hliník nad Hronom

 • 11.03.2019 12:36

Obec v auguste 2018 ukončila proces zefektívnenia existujúcej infraštruktúry triedeného zberu vybraných zložiek odpadu. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky viac...

Mestská kompostáreň Rudov dvor

Mestská kompostáreň Rudov dvor

 • 10.04.2019 12:37

Projekt, ukončený v júli 2018, bol zameraný na obstaranie mechanizmov a vybavenia Mestskej kompostárne Rudov dvor s cieľom zabezpečiť zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho...