Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu vo výrobe spoločnosti AGRO CS Slovakia, a. s.

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu vo výrobe spoločnosti AGRO CS Slovakia, a. s.

 • 13.02.2020 08:59

Spoločnosť v decembri 2018 zásadne zmenila svoj výrobný proces skvalitnením, zefektívnením a rozšírením prevádzky lokalizovanej v katastri obcí Nové Hony a Veľké Dravce v okrese...

Obstaranie záhradných kompostérov v meste Nová Baňa

Obstaranie záhradných kompostérov v meste Nová Baňa

 • 21.05.2019 11:13

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Nákup technológie pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Slaská

Nákup technológie pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Slaská

 • 10.12.2019 11:08

Projekt ukončený v novembri 2018 bol zameraný na inováciu technologického vybavenia zberného dvora v obci Slaská prostredníctvom nákupu strojno-technologického vybavenia, zberových...

Triedený zber komunálnych odpadov a zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

Triedený zber komunálnych odpadov a zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

 • 19.07.2019 09:59

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo zvýšenie množstva vyseparovaného a zhodnoteného BRKO, ako aj zvýšenie množstva vyseparovaného objemného odpadu a DSO v regióne Dudiniec...

Zberný dvor – Hliník nad Hronom

Zberný dvor – Hliník nad Hronom

 • 11.03.2019 12:36

Obec v auguste 2018 ukončila proces zefektívnenia existujúcej infraštruktúry triedeného zberu vybraných zložiek odpadu. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky viac...

Mestská kompostáreň Rudov dvor

Mestská kompostáreň Rudov dvor

 • 10.04.2019 12:37

Projekt, ukončený v júli 2018, bol zameraný na obstaranie mechanizmov a vybavenia Mestskej kompostárne Rudov dvor s cieľom zabezpečiť zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho...

Kompostáreň – Bioodpad

Kompostáreň – Bioodpad

 • 15.02.2019 14:44

Vybudovaním kompostárne s kapacitou 100 t/rok, nákupom zberovej techniky a nádob na bioodpad vyriešila obec Cerovo všetky environmentálne problémy s nakladaním a zhodnocovaním bioodpadu.

Zberný dvor Hontianske Moravce

Zberný dvor Hontianske Moravce

 • 11.03.2019 12:39

Predmetom projektu zrealizovaného v júni 2018 bola stavba zberného dvora a obstaranie technologického vybavenia. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky viac ako...

Kompostáreň mesta Fiľakovo - rozvoj odpadového hospodárstva II. Etapa

Kompostáreň mesta Fiľakovo - rozvoj odpadového hospodárstva II. Etapa

 • 13.12.2018 10:28

V marci 2018 mesto Fiľakovo ukončilo druhú etapu budovania zberného dvora. Na projekt boli mestu schválené finančné prostriedky vo výške viac ako 222-tisíc eur. V rámci projektu sa...

Technické vybavenie kompostoviska v meste Kremnica

Technické vybavenie kompostoviska v meste Kremnica

 • 13.12.2018 10:10

Mestu Kremnica sa podarilo v marci 2018 úspešne ukončiť projekt vo výške schválených finančných prostriedkov takmer 580-tisíc eur.

Zefektívnenie triedeného zberu v obci Ipeľské Predmostie

Zefektívnenie triedeného zberu v obci Ipeľské Predmostie

 • 13.12.2018 10:11

Obci boli schválené finančné prostriedky vo výške takmer 85-tisíc eur. Zakúpením technologického vybavenia dosiahla obec zefektívnenie a rozšírenie triedenia komunálnych odpadov.

Triedený zber komunálnych odpadov v Žarnovici

Triedený zber komunálnych odpadov v Žarnovici

 • 15.02.2019 12:30

Projekt s výškou schválených finančných prostriedkov viac ako 156-tisíc eur bol úspešne ukončený v novembri 2017.

Monitorovanie fyzikálno-chemických a biologických prvkov kvality vôd v roku 2015

Monitorovanie fyzikálno-chemických a biologických prvkov kvality vôd v roku 2015

 • 24.09.2019 12:47

Cieľom projektu ukončeného v auguste 2016 bolo získanie informácií na vytvorenie východiskového podkladu pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu povrchových a...