Obstaranie záhradných kompostérov v meste Nová Baňa

Obstaranie záhradných kompostérov v meste Nová Baňa

 • 26.05.2021 13:42

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Zvýšenie efektivity procesov spracovania odpadov pre opätovné použitie

Zvýšenie efektivity procesov spracovania odpadov pre opätovné použitie

 • 26.05.2021 13:40

Predmetom projektu ukončeného v decembri 2018 bol nákup technologických zariadení s príslušenstvom na kontinuálne triedenie drvených zmesí získavaných v procese spracovania elektro odpadu...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu vo výrobe spoločnosti AGRO CS Slovakia, a. s.

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu vo výrobe spoločnosti AGRO CS Slovakia, a. s.

 • 26.05.2021 13:41

Spoločnosť v decembri 2018 zásadne zmenila svoj výrobný proces skvalitnením, zefektívnením a rozšírením prevádzky lokalizovanej v katastri obcí Nové Hony a Veľké Dravce v okrese...

Nákup technológie pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Slaská

Nákup technológie pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Slaská

 • 26.05.2021 13:41

Projekt ukončený v novembri 2018 bol zameraný na inováciu technologického vybavenia zberného dvora v obci Slaská prostredníctvom nákupu strojno-technologického vybavenia, zberových...

Zavedenie systému zberu BRO z rodinných domov v Meste Lučenec

Zavedenie systému zberu BRO z rodinných domov v Meste Lučenec

 • 26.05.2021 13:48

Predmetom projektu ukončenom v októbri 2018 bol nákup strojno-technologického vybavenia pre mestskú kompostáreň vybudovanú z prostriedkov EÚ v predchádzajúcom programovom období (OP ŽP).

Triedený zber komunálnych odpadov a zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

Triedený zber komunálnych odpadov a zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

 • 26.05.2021 13:42

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo zvýšenie množstva vyseparovaného a zhodnoteného BRKO, ako aj zvýšenie množstva vyseparovaného objemného odpadu a DSO v regióne Dudiniec...

Technológia zhodnotenia komunálneho odpadu výrobou TAP a BRO

Technológia zhodnotenia komunálneho odpadu výrobou TAP a BRO

 • 27.05.2021 15:02

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2018 bolo vybudovanie haly, obstaranie linky na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu (KO) a ďalšieho strojno-technologického...

Zberný dvor – Hliník nad Hronom

Zberný dvor – Hliník nad Hronom

 • 26.05.2021 13:43

Obec v auguste 2018 ukončila proces zefektívnenia existujúcej infraštruktúry triedeného zberu vybraných zložiek odpadu. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky viac...

Mestská kompostáreň Rudov dvor

Mestská kompostáreň Rudov dvor

 • 26.05.2021 13:49

Projekt, ukončený v júli 2018, bol zameraný na obstaranie mechanizmov a vybavenia Mestskej kompostárne Rudov dvor s cieľom zabezpečiť zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho...

Kompostáreň – Bioodpad

Kompostáreň – Bioodpad

 • 26.05.2021 13:44

Vybudovaním kompostárne s kapacitou 100 t/rok, nákupom zberovej techniky a nádob na bioodpad vyriešila obec Cerovo všetky environmentálne problémy s nakladaním a zhodnocovaním bioodpadu.

Zberný dvor Hontianske Moravce

Zberný dvor Hontianske Moravce

 • 26.05.2021 13:44

Predmetom projektu zrealizovaného v júni 2018 bola stavba zberného dvora a obstaranie technologického vybavenia. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky viac ako...

Technické vybavenie kompostoviska v meste Kremnica

Technické vybavenie kompostoviska v meste Kremnica

 • 26.05.2021 13:46

Mestu Kremnica sa podarilo v marci 2018 úspešne ukončiť projekt vo výške schválených finančných prostriedkov takmer 580-tisíc eur.

Kompostáreň mesta Fiľakovo - rozvoj odpadového hospodárstva II. Etapa

Kompostáreň mesta Fiľakovo - rozvoj odpadového hospodárstva II. Etapa

 • 26.05.2021 13:45

V marci 2018 mesto Fiľakovo ukončilo druhú etapu budovania zberného dvora. Na projekt boli mestu schválené finančné prostriedky vo výške viac ako 222-tisíc eur. V rámci projektu sa...

Zefektívnenie triedeného zberu v obci Ipeľské Predmostie

Zefektívnenie triedeného zberu v obci Ipeľské Predmostie

 • 26.05.2021 13:47

Obci boli schválené finančné prostriedky vo výške takmer 85-tisíc eur. Zakúpením technologického vybavenia dosiahla obec zefektívnenie a rozšírenie triedenia komunálnych odpadov.