Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Valaliky

Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Valaliky

Obec Valaliky ǀ okres Košice-okolie ǀ Košický samosprávny kraj

 

 

 

 

 

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2017 bol nákup zberovej manipulačnej techniky a veľkoobjemových kontajnerov na vybrané zložky odpadu (BRO, DSO a veľkoobjemový odpad). Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo výške viac ako 98-tisíc eur. Očakávaný kvantifikovaný odhad dopadu projektu je vyjadrený množstvom vyseparovaných zložiek KO na úrovni 330 t/rok, čo predstavuje výrazný nárast. Nárast je spôsobený najmä zabezpečením triedenia odpadu v rekreačnej a záhradkárskej oblasti. V súčasnosti sa v obci BRO zbiera, triedi a následne spracováva v kompostárni. Environmentálny prínos projektu je v znížení znečistenia prírodného prostredia a krajiny elimináciou tvorby nelegálnych skládok. Sociálno-ekonomický prínos projektu predstavuje úsporu nákladov pre obyvateľov obce spojený s likvidáciou KO.

Fotogaléria

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria
Vytlačiť