Obstaranie záhradných kompostérov v meste Sabinov

Obstaranie záhradných kompostérov v meste Sabinov

 • 03.09.2019 16:51

Cieľom projektu ukončeného v marci 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Zariadenie na recykláciu nebezpečných odpadov

Zariadenie na recykláciu nebezpečných odpadov

 • 14.08.2019 14:19

Predmetom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo obstaranie strojno-technologického vybavenia a dopravných prostriedkov, prostredníctvom ktorých sa zvýšila úroveň recyklácie...

Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v obci Sečovská Polianka

Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v obci Sečovská Polianka

 • 04.09.2019 09:29

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Predchádzanie vzniku BRKO podporou domáceho a komunitného kompostovania v obci Kamenica nad Cirochou

Predchádzanie vzniku BRKO podporou domáceho a komunitného kompostovania v obci Kamenica nad Cirochou

 • 13.08.2019 10:26

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Nákup kompostérov v obci Spišská Teplica

Nákup kompostérov v obci Spišská Teplica

 • 04.09.2019 09:32

Cieľom projektu ukončeného v januári 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu – kompostáreň

Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu – kompostáreň

 • 22.10.2019 14:38

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie zhodnocovania BRKO v meste Giraltovce prostredníctvom výstavby kompostárne a nákupu strojno-technologického vybavenia (traktor s...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Ľubica

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Ľubica

 • 03.09.2019 17:09

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Štrba

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Štrba

 • 14.08.2019 13:16

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Bystré

Kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Bystré

 • 22.10.2019 10:10

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Regenerácia centra obce Tvarožná – II. etapa, SO 07 Rekonštrukcia oporných múrov Tvarožnianskeho potoka – časť Centrum II

Regenerácia centra obce Tvarožná – II. etapa, SO 07 Rekonštrukcia oporných múrov Tvarožnianskeho potoka – časť Centrum II

 • 24.09.2019 12:54

Predmetom projektu ukončeného v októbri 2018 bola úprava koryta potoka v obci Tvarožná v celkovej dĺžke viac ako 118 m. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo...

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Jastrabie nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Jastrabie nad Topľou

 • 07.08.2019 14:43

Predmetom projektu ukončeného v októbri 2018 bola výstavba obecnej kompostárne a nákup technologického vybavenia na zber, manipuláciu, spracovanie a zhodnocovanie BRKO.

Rozšírenie systému triedeného zberu KO v meste Vysoké Tatry

Rozšírenie systému triedeného zberu KO v meste Vysoké Tatry

 • 19.07.2019 10:23

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo zvýšenie kapacít pre triedený zber KO a zvýšenie množstva vytriedených zložiek odpadu (BRO, DSO, objemný a textilný odpad) na území...

Obecná kompostáreň pre obec Kendice

Obecná kompostáreň pre obec Kendice

 • 19.07.2019 11:55

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo zvýšenie kapacity pre zhodnocovanie BRKO (100t/rok) prostredníctvom nákupu strojno-technologického vybavenia a vybudovania malej kompostárne v...

Nákup kompostérov v obci Liptovská Teplička

Nákup kompostérov v obci Liptovská Teplička

 • 10.04.2019 13:58

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 524 ks záhradných kompostérov s...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Klčov

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Klčov

 • 11.03.2019 12:30

Predmetom projektu ukončeného v októbri 2018 bola výstavba obecného kompostoviska vrátane nákupu strojno-technologického zariadenia potrebného na jeho prevádzku a nákup kontajnerov na BRO.

Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu v obci Fričovce

Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu v obci Fričovce

 • 15.02.2019 11:20

V októbri 2018 obec Fričovce ukončila výstavbu 3 zberných miest v intraviláne obce. V rámci projektu obec zrealizovala aj nákup modernej inovatívnej technológie určenej pre zber a...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, Stropkov

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, Stropkov

 • 25.09.2019 09:35

Predmetom projektu ukončeného v septembri 2018 bola výstavba kompostárne pre mesto Stropkov v katastrálnom území obce Chotča (areál skládky TKO).

Protipovodňová ochrana na ulici Dr. Špirku v Spišskom Podhradí

Protipovodňová ochrana na ulici Dr. Špirku v Spišskom Podhradí

 • 04.09.2019 10:21

Projektom ukončeným v septembri 2018 bola vyriešená komplexná protipovodňová ochrana obyvateľov mesta Spišské Podhradie po oboch stranách toku potoka Margecianka (rkm 5,000 – 5,435).

Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Kvakovce

Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Kvakovce

 • 15.02.2019 11:22

Obec s rozlohou 3 374 ha je situovaná v južnej časti Ondavskej vrchoviny (200 m n. m.). V obci žije približne 450 obyvateľov. Účelom projektu, ktorý bol ukončený v auguste 2018, bolo...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Ňagov

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Ňagov

 • 15.02.2019 11:23

Cieľom projektu ukončeného v auguste 2018 bolo rozšírenie, skvalitnenie a technické zabezpečenie kompostovania BRO, jeho časové a finančné zefektívnenie vrátane vplyvov na zvýšenie...