Rozšírenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO) v meste Poprad

Rozšírenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO) v meste Poprad

  • 15.02.2019 11:24

Zrealizovaním projektu v júli 2018 sa zvýšila kapacita zberu BRO v meste, a to prostredníctvom nákupu technologického vybavenia, dopravných prostriedkov (traktor s čelným nakladačom,...

Dobudovanie ČOV a splaškovej kanalizácie v obci Liptovská Teplička –  2 stavba

Dobudovanie ČOV a splaškovej kanalizácie v obci Liptovská Teplička – 2 stavba

  • 15.02.2019 11:27

Obci Liptovská Teplička v Popradskom okrese „Dobudovanie ČOV a splaškovej kanalizácie v obci Liptovská Teplička – 2 stavba“ boli schválené finančné prostriedky vo výške viac ako 2,5...

Triedený zber komunálnych odpadov v obci Mengusovce

Triedený zber komunálnych odpadov v obci Mengusovce

  • 15.02.2019 11:27

V apríli 2018 obec dobudovala zberné miesto na uskladnenie a triedenie vybraných druhov odpadov. V rámci projektu s COV takmer 100-tisíc eur bola zakúpená aj technika pre efektívnu...

Mesto Levoča - modernizácia zberného dvora a nákup manipulačnej techniky

Mesto Levoča - modernizácia zberného dvora a nákup manipulačnej techniky

  • 25.09.2019 10:49

Prínosom projektu ukončeného v apríli 2018 bolo zavedenie efektívneho triedenia odpadov obstaraním nevyhnutného technologického vybavenia na jeho prevádzkovanie.

Rozšírenie separovaného zberu v obci Ľubotín

Rozšírenie separovaného zberu v obci Ľubotín

  • 15.02.2019 11:27

V apríli 2018 obec ukončila projekt výstavby zberného dvora a nákupu technologického vybavenia. Na projekt boli obci schválené finančné prostriedky vo výške viac ako 205-tisíc eur.

Triedený zber komunálnych odpadov v obci Hranovnica

Triedený zber komunálnych odpadov v obci Hranovnica

  • 15.07.2020 16:56

Obec s viac ako 3-tisíc obyvateľmi sa nachádza v atlase rómskych komunít ̶ 49,8 % obyvateľstva obce tvoria Rómovia. Obec realizovala z predchádzajúceho operačného programu (OP ŽP) ...

Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci Čaklov

Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci Čaklov

  • 15.07.2020 17:01

Cieľom projektu ukončeného v januári 2018 bolo rozšírenie separovaného zberu odpadu a zvýšenie miery zhodnocovania odpadov na území obce so zameraním na ich recykláciu, ako aj na podporu...

Rekonštrukcia a modernizácia ČOV v obci Hranovnica

Rekonštrukcia a modernizácia ČOV v obci Hranovnica

  • 15.07.2020 16:58

V oblasti vôd bol v decembri 2017 úspešne zrealizovaný projekt Rekonštrukcia a modernizácia ČOV v obci Hranovnica v okrese Poprad, ktorý bol schválený v rámci prvej výzvy na predkladanie...

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Hanušovce nad Topľou

  • 15.02.2019 14:07

V apríli 2017 mesto úspešne ukončilo projekt výstavby malej kompostárne a nákupu strojno-technologického vybavenia.