Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Ľubica

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Ľubica

 • 26.05.2021 14:22

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu – kompostáreň

Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu – kompostáreň

 • 26.05.2021 14:21

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie zhodnocovania BRKO v meste Giraltovce prostredníctvom výstavby kompostárne a nákupu strojno-technologického vybavenia (traktor s...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Štrba

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Štrba

 • 26.05.2021 14:18

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Bystré

Kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Bystré

 • 26.05.2021 14:23

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Jastrabie nad Topľou

Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Jastrabie nad Topľou

 • 26.05.2021 14:20

Predmetom projektu ukončeného v októbri 2018 bola výstavba obecnej kompostárne a nákup technologického vybavenia na zber, manipuláciu, spracovanie a zhodnocovanie BRKO.

Nákup kompostérov v obci Liptovská Teplička

Nákup kompostérov v obci Liptovská Teplička

 • 26.05.2021 14:18

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 524 ks záhradných kompostérov s...

Regenerácia centra obce Tvarožná – II. etapa, SO 07 Rekonštrukcia oporných múrov Tvarožnianskeho potoka – časť Centrum II

Regenerácia centra obce Tvarožná – II. etapa, SO 07 Rekonštrukcia oporných múrov Tvarožnianskeho potoka – časť Centrum II

 • 26.05.2021 14:19

Predmetom projektu ukončeného v októbri 2018 bola úprava koryta potoka v obci Tvarožná v celkovej dĺžke viac ako 118 m. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Klčov

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Klčov

 • 26.05.2021 14:17

Predmetom projektu ukončeného v októbri 2018 bola výstavba obecného kompostoviska vrátane nákupu strojno-technologického zariadenia potrebného na jeho prevádzku a nákup kontajnerov na BRO.

Obecná kompostáreň pre obec Kendice

Obecná kompostáreň pre obec Kendice

 • 26.05.2021 14:17

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo zvýšenie kapacity pre zhodnocovanie BRKO (100t/rok) prostredníctvom nákupu strojno-technologického vybavenia a vybudovania malej kompostárne v...

Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu v obci Fričovce

Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu v obci Fričovce

 • 26.05.2021 14:16

V októbri 2018 obec Fričovce ukončila výstavbu 3 zberných miest v intraviláne obce. V rámci projektu obec zrealizovala aj nákup modernej inovatívnej technológie určenej pre zber a...

Rozšírenie systému triedeného zberu KO v meste Vysoké Tatry

Rozšírenie systému triedeného zberu KO v meste Vysoké Tatry

 • 26.05.2021 14:16

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2018 bolo zvýšenie kapacít pre triedený zber KO a zvýšenie množstva vytriedených zložiek odpadu (BRO, DSO, objemný a textilný odpad) na území...

Protipovodňová ochrana na ulici Dr. Špirku v Spišskom Podhradí

Protipovodňová ochrana na ulici Dr. Špirku v Spišskom Podhradí

 • 26.05.2021 14:16

Projektom ukončeným v septembri 2018 bola vyriešená komplexná protipovodňová ochrana obyvateľov mesta Spišské Podhradie po oboch stranách toku potoka Margecianka (rkm 5,000 – 5,435).

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, Stropkov

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, Stropkov

 • 26.05.2021 14:21

Predmetom projektu ukončeného v septembri 2018 bola výstavba kompostárne pre mesto Stropkov v katastrálnom území obce Chotča (areál skládky TKO).

Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Kvakovce

Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Kvakovce

 • 26.05.2021 14:12

Obec s rozlohou 3 374 ha je situovaná v južnej časti Ondavskej vrchoviny (200 m n. m.). V obci žije približne 450 obyvateľov. Účelom projektu, ktorý bol ukončený v auguste 2018, bolo...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Ňagov

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Ňagov

 • 26.05.2021 14:11

Cieľom projektu ukončeného v auguste 2018 bolo rozšírenie, skvalitnenie a technické zabezpečenie kompostovania BRO, jeho časové a finančné zefektívnenie vrátane vplyvov na zvýšenie...

Rozšírenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO) v meste Poprad

Rozšírenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO) v meste Poprad

 • 26.05.2021 14:14

Zrealizovaním projektu v júli 2018 sa zvýšila kapacita zberu BRO v meste, a to prostredníctvom nákupu technologického vybavenia, dopravných prostriedkov (traktor s čelným nakladačom,...

Dobudovanie ČOV a splaškovej kanalizácie v obci Liptovská Teplička – 2 stavba

Dobudovanie ČOV a splaškovej kanalizácie v obci Liptovská Teplička – 2 stavba

 • 26.05.2021 14:09

Obci Liptovská Teplička v Popradskom okrese „Dobudovanie ČOV a splaškovej kanalizácie v obci Liptovská Teplička – 2 stavba“ boli schválené finančné prostriedky vo výške viac ako 2,5...

Rozšírenie separovaného zberu v obci Ľubotín

Rozšírenie separovaného zberu v obci Ľubotín

 • 26.05.2021 14:10

V apríli 2018 obec ukončila projekt výstavby zberného dvora a nákupu technologického vybavenia. Na projekt boli obci schválené finančné prostriedky vo výške viac ako 205-tisíc eur.

Mesto Levoča - modernizácia zberného dvora a nákup manipulačnej techniky

Mesto Levoča - modernizácia zberného dvora a nákup manipulačnej techniky

 • 26.05.2021 14:20

Prínosom projektu ukončeného v apríli 2018 bolo zavedenie efektívneho triedenia odpadov obstaraním nevyhnutného technologického vybavenia na jeho prevádzkovanie.

Triedený zber komunálnych odpadov v obci Mengusovce

Triedený zber komunálnych odpadov v obci Mengusovce

 • 26.05.2021 14:11

V apríli 2018 obec dobudovala zberné miesto na uskladnenie a triedenie vybraných druhov odpadov. V rámci projektu s COV takmer 100-tisíc eur bola zakúpená aj technika pre efektívnu...

Triedený zber komunálnych odpadov v obci Hranovnica

Triedený zber komunálnych odpadov v obci Hranovnica

 • 26.05.2021 14:13

Obec s viac ako 3-tisíc obyvateľmi sa nachádza v atlase rómskych komunít ̶ 49,8 % obyvateľstva obce tvoria Rómovia. Obec realizovala z predchádzajúceho operačného programu (OP ŽP) ...

Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci Čaklov

Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci Čaklov

 • 26.05.2021 14:22

Cieľom projektu ukončeného v januári 2018 bolo rozšírenie separovaného zberu odpadu a zvýšenie miery zhodnocovania odpadov na území obce so zameraním na ich recykláciu, ako aj na podporu...