Kompostáreň v obci Malý Slavkov

Kompostáreň v obci Malý Slavkov

  • 27.05.2021 14:58

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2020 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov prostredníctvom výstavby kompostoviska a obstarania strojno-technologického vybavenia (traktor,...

Vybudovanie zberného dvora v obci Rovné

Vybudovanie zberného dvora v obci Rovné

  • 26.05.2021 13:58

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2020 bolo vybudovanie zberného dvora a nákup strojno-technologického vybavenia za účelom zvýšenia kapacity pre triedenie KO (viac ako 156 t/rok) v obci....

Zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov v Lendaku

Zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov v Lendaku

  • 26.05.2021 13:57

Cieľom projektu ukončeného v marci 2020 bolo zefektívnenie triedenia KO a zvýšenie kapacity triedeného KO (BRO a DSO) v obci, prostredníctvom vybudovania zberného dvora a nákupu...