H2ODNOTA JE VODA

H2ODNOTA JE VODA

Názov projektu: Informačný program o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie - Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA

 operačný program kvalita životného prostredia

Stav projektu: v realizácii
Program: OP KŽP
Organizačná jednotka: ORP1
Dátum ukončenia: 31.10.2022

 
 
Cieľ:

Národný projekt predostiera problematiku sucha a nedostatku vody, ktorá je obsiahnutá v Akčnom pláne H2O ako riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA. Hlavným cieľom národného projektu je prostredníctvom mixu mediálnych aktivít/nástrojov (napr. TV spoty, rádio spoty, online články, kampaní na sociálnych sieťach a iných netradičných foriem komunikácie) poskytnúť širokej verejnosti informácie o nepriaznivých dôsledkoch sucha a nedostatku vody a možnostiach proaktívnej adaptácie na zmenu klímy prostredníctvom realizácie rôznych opatrení uvedených v Akčnom pláne na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vodyH2ODNOTA je VODA. Cieľ národného projektu má byť teda dvojaký v prvom rade upozorniť na nepriaznivé dôsledky sucha a nedostatku vody ktoré sa týkajú každého z nás bez rozdielov a následne predstaviť efektívne spôsoby ako tieto nepriaznivé dôsledky zmierniť alebo úplne odstrániť.

Hlavné aktivity projektu budú realizované prostredníctvom mixu mediálnych a komunikačných aktivít/nástrojov (napr. TV spoty, rádio spoty, online články, kampane na sociálnych sieťach a iné netradičné formy komunikácie),tak aby bol zabezpečený čo najefektívnejší zásah cieľovej skupiny či už na celonárodnej úrovni ako aj regionálnej úrovni. Medzi hlavné komunikačné aktivity patria najmä mediálne kampane v „mainstreamových‘‘médiách a interaktívne spôsoby komunikácie hlavne na sociálnych sieťach a v digitálnom prostredí.

Aktivity:

Informačné programy o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie

Výstupy:

Počet zrealizovaných informačných aktivít: 29

Kontaktná osoba:

Katarína Kolesárová Ing.
zástupca riaditeľa sekcie riadenia projektov SAŽP/vedúci odboru riadenia projektov 1 
Odbor riadenia projektov 1 
katarina.kolesarova@sazp.sk
0905 943884
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia riadenia projektov SAŽP  

Vytlačiť