Zelené obce Slovenska

Zelené obce Slovenska
Názov projektu:  Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska
 
 

 operačný program kvalita životného prostredia

Stav projektu: v realizácii

Program: OP KŽP

Organizačná jednotka: ONP

Dátum ukončenia: 31. 12. 2023

webové sídlo: http://zeleneobce.sk/

 

Cieľ:

Národný projekt Zelené obce je zameraný na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území. Národný projekt sa zameriava najmä na realizačné opatrenia na úrovni obnovy, budovania a zachovania prírodných a poloprírodných oblastí, ako prvku zelenej infraštruktúry, a to prostredníctvom realizácie vegetačných prvkov. Národným projektom sa prispeje k zlepšeniu stavu kvality životného prostredia, a to prostredníctvom drevinovej revitalizácie existujúcich ekosystémov. Cieľom národného projektu je realizácia prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni prostredníctvom vegetačných prvkov a s nimi súvisiacimi činnosťami. Takto cielenou realizáciou vegetačných prvkov sa prispieva k vytvoreniu poloprírodných až prírodných krajinných štruktúr pre konkrétne územie, kde sú zohľadnené prirodzené špecifiká a ekosystémové funkcie. Okrem zachovania a obnovy biodiverzity a ekosystémov sa národným projektom na miestnej úrovni posilní klimatická funkcia, pôdoochranná funkcia, vodoochranná funkcia, krajinotvorná funkcia ekosystémov a environmentálna funkcia urbanizovaného prostredia.

 

Aktivity:

Prvky zelenej infraštruktúry sa realizujú prostredníctvom dodania drevín a súvisiacich úkonov v rozsahu výsadby drevín, aplikácie pôdneho substrátu určeného pre jednotlivé druhy drevín, ochrany pôdneho substrátu, nevyhnutných terénnych a zemných úprav, fixačno-stabilizačných prvkov/opatrení, ktoré majú ochranný charakter na podporu rastu jednotlivých vegetačných prvkov a následného monitoringu vitality jednotlivých drevín po dobu realizácie národného projektu Zelené obce.

Podaktivitou národného projektu je zhotovenie odbornej metodickej príručky k podpore biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry. Príručka bude východiskom, odborným a metodickým materiálom pre účely vyhotovenia realizačného projektu výsadby, čím žiadateľ zabezpečí dosiahnutie vysokej kvalitatívnej úrovne výstupov.

 

Výstupy:

Realizácia národného projektu prispeje k rozšíreniu druhov a rastu biologickej diverzity aj mimo chránených území. Realizácia národného projektu je opatrením smerujúcim k zachovaniu a obnove biotopov na území Slovenskej republiky, ktoré nie je priamo chránené prostredníctvom sústavy Natura 2000, čo bude viesť k zlepšeniu spojitosti medzi existujúcimi chránenými prírodnými oblasťami s cieľom zabrániť fragmentácií a zvýšiť ekologickú súdržnosť.

Výsledkom realizácie projektu bude:

  • Odborne realizované vegetačné prvky na minimálne 390 oprávnených miestach národného projektu Zelené obce.
  • Revitalizácia prírodných a poloprírodných oblastí a zelených miest v urbanizovaných systémoch. Rozmiestnenie prvkov zelenej infraštruktúry bude mať zároveň významnú krajinotvornú funkciu a environmentálnu funkciu urbanizovaného prostredia.
  • Zlepšenie klimatických, pôdoochranných, vodoochranných podmienok v priestore, ktorý nie je v súčasnosti chránený sústavou Natura 2000. Realizáciou prvkov zelenej infraštruktúry sa prispeje k udržateľnému územnému rozvoju na miestnej úrovni, zabezpečí sa plnenie záväzkov v oblasti ochrany a zachovania biodiverzity a implementácie zelenej infraštruktúry.

 

Kontaktná osoba:

Lenka Gubová Mgr.
projektový manažér 
Odbor riadenia projektov 2 
lenka.gubova@sazp.sk
048 4374263, 0915 595 045
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia riadenia projektov SAŽP  
Vytlačiť