Environmenálne vyhlásenie - EMAS

Slovenská agentúra životného prostredia splnila požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009, ktorým sa umožňuje jej dobrovoľná účasť v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS). SAŽP je zapísaná v registri EMAS a má právo používať logo EMAS. Osvedčenie o registrácii bolo vydané s platnosťou do 24.08.2024.

Environmentálne vyhlásenie je spracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácie v schéme Spoločenstva  pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), v znení nariadenia komisie (EÚ) 2018/2026 z 19. decembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa príloha IV nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) za účelom oboznámenia verejnosti a zainteresovaných strán o vplyve organizácie na životné prostredie. Identifikované sú v ňom priame aj nepriame environmentálne aspekty. Prijaté sú opatrenia na zlepšenie environmentálneho správania, na dosiahnutie dlhodobých a krátkodobých environmentálnych cieľov a zabezpečenie dodržiavania právnych požiadaviek súvisiacich so životným prostredím v oblasti odpadového hospodárstva, stacionárnych a mobilných zdrojov znečisťovania, ochrany vôd a environmentálneho správania zamestnancov.

 

Vytlačiť