Organizačné členenie

GENERÁLNY RIADITEĽ SAŽP
  0.1 Kancelária generálneho riaditeľa
  0.2 Odbor kontroly
  0.3 Odbor personalistiky
1ZÁSTUPCA GENERÁLENHO RIADITEĽA PRE ROZVOJ A SPOLUPRÁCU
 2ZÁSTUPCA GENERÁLNEHO RIADITEĽA PRE RIADENIE PROJEKTOV
  2.1 Odbor riadenia projektov
    2.1.1 Oddelenie riadenia projektov 1
    2.1.2 Oddelenie riadenia projektov 2
    2.1.3 Oddelenie riadenia projektov 3
 3 SEKCIA ENVIRONMENTALISTIKY
    3.0.1 Sekretariát riaditeľa Sekcie environmentalistiky a riadenia projektov
    3.0.2 Národný ohniskový bod pre EEA
  3.1 Odbor environmentálnych služieb
  3.2 Odbor analýz a hodnotenia životného prostredia
  3.3 Odbor starostlivosti o vidiecke životné prostredie
  3.4 Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu
    3.4.1 Oddelenie starostlivosti o mestské životné prostredie
    3.4.2  Oddelenie environmentálneho strategického plánovania a ekologických sietí
   3.5 Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania
    3.5.1  Sekretariát Zeleného vzdelávacieho fondu
    3.5.2  SEV Dropie
   3.6 Odbor komunikácie a osvety
  3.7 Odbor environmentálneho manažérstva a Bazilejského dohovoru
    3.7.1  Oddelenie environmentálneho manažérstva
    3.7.2  Regionálne centrum Bazilejského dohovoru
4SEKCIA FONDOV EÚ
  4.1 Odbor riadenia implementácie projektov vôd
  4.2 Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení
  4.3 Odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy
  4.4 Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží
  4.5 Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody
  4.6 Odbor kontroly verejného obstarávania
  4.7 Odbor podpory riadenia a publicity
      Sekretariát
      Oddelenie pre informovanie a komunikáciu
      Oddelenie technickej pomoci a RĽZ
  4.8 Odbor riadenia implementácie národných projektov
  4.9 Odbor metodiky a monitorovania
  4.10 Odbor legislatívno-právny
5SEKCIA EKONOMIKY A PREVÁDZKY
  5.1  Odbor ekonomiky
  5.2  Odbor prevádzky a správy majetku
  5.3  Odbor verejného obstarávania
6SEKCIA ENVIRONMENTÁLNEJ INFORMATIKY
  6.1  Odbor informačných systémov
  6.2  Odbor prevádzky IT
Vytlačiť
Navigácia: