Organizačné členenie

GENERÁLNY RIADITEĽ SAŽP
    Kancelária generálneho riaditeľa
    Odbor kontroly
    Odbor personalistiky
    Odbor právnych služieb
    Odbor verejného obstarávania
 Zástupca generálneho riaditeľa
 Zástupca pre komunikáciu
 Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti
 SEKCIA ENVIRONMENTALISTIKY
      Kancelária riaditeľa sekcie environmentalistiky
    Odbor environmentálnych služieb
    Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky
      Oddelenie informačných nástrojov a reportingu
      Oddelenie analýz a hodnotenia životného prostredia
      Oddelenie Life
    Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce
      Národný kontaktný bod pre EEA
      Regionálne centrum Bazilejského dohovoru
      Oddelenie environmentálneho výskumu
    Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny
      Oddelenie starostlivosti o krajinu
      Oddelenie starostlivosti o sídla a regióny
    Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety
      Sekretariát Zeleného vzdelávacieho fondu
      Stredisko environmentálnej výchovy Dropie
    Odbor environmentálneho manažérstva
 SEKCIA RIADENIA PROJEKTOV SAŽP
    Odbor riadenia projektov 1
    Odbor riadenia projektov 2
 SEKCIA FONDOV EÚ
      Kancelária riaditeľa sekcie fondov EÚ
      Oddelenie technickej pomoci a ľudských zdrojov
    Odbor riadenia implementácie projektov vôd
    Odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení
    Odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy
    Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I.
    Odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží II.
    Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody
    Odbor kontroly verejného obstarávania
    Odbor riadenia implementácie národných projektov
    Odbor metodiky a monitorovania
    Odbor legislatívno-právny
 SEKCIA EKONOMIKY A PREVÁDZKY
    Odbor ekonomiky
    Odbor prevádzky a správy majetku
 SEKCIA ENVIRONMENTÁLNEJ INFORMATIKY
    Odbor informačných systémov
    Odbor prevádzky IT
 SEKCIA PLÁNU OBNOVY
    Odbor metodiky
    Odbor komunikácie
    Odbor IT služieb
    Odbor financií a podporných činností
    Centrálna pobočka a podateľňa
      Centrálna pobočka
      Podateľňa
    Odbor koordinácie regionálnych pracovísk
      Veľká regionálna kancelária Bratislava
      Malá regionálna kancelária Nitra
      Malá regionálna kancelária Trenčín
      Malá regionálna kancelária Trnava
      Veľká regionálna kancelária Banská Bystrica
      Veľká regionálna kancelária Žilina
      Malá regionálna kancelária Lučenec
      Veľká regionálna kancelária Košice
      Malá regionálna kancelária Prešov
      Malá regionálna kancelária Liptovský Mikuláš
Vytlačiť

Navigácia: