Hlavnou úlohou odboru ekonomiky je finančné plánovanie a rozpočtovanie prostriedkov pre zabezpečenie chodu organizácie, ich prerozdeľovanie a sledovanie ich čerpania. Zameriava sa tiež na vysporiadanie finančných vzťahov, daňovú oblasť a zúčtovanie z projektovej činnosti.

Odbor ekonomiky plní nasledovné činnosti:

 • zhromažďuje ekonomické údaje pre výkazníctvo a analytickú činnosť sekcií SAŽP;
 • zabezpečuje zber a spracovanie účtovných dokladov a ich zaúčtovanie;
 • zabezpečuje pokladničné operácie – vedenie pokladne;
 • zabezpečuje styk s dotačnou bankou VÚB a.s. na výbery a odvody hotovostí;
 • zodpovedá za dodržiavanie interných predpisov a výkon predbežnej finančnej kontroly za delegovanú oblasť ekonomických činností centra;
 • vypracúva návrhy základných interných predpisov SAŽP v organizačne vyčlenenej oblasti;
 • spolupodieľa sa na tvorbe rozpočtu SAŽP;
 • zabezpečuje činnosti v oblasti financovania a rozpočtu;
 • zabezpečuje činnosti v oblasti účtovníctva;
 • vykonáva finančné operácie SAŽP;
 • vykonáva finančné manažovanie a zúčtovanie projektov.

 

 Kontakty:

Zuzana Fortiaková
všeobecný účtovník 
Odbor ekonomiky 
zuzana.fortiakova@sazp.sk
048 4374121
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Zdenka Turanová Ing.
všeobecný účtovník, poverená zastupovaním vedúcej OE 
Odbor ekonomiky 
zdenka.turanova@sazp.sk
048 4374128, 0905 579034
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Katarína Soláriková Ing.
rozpočtár 
Odbor ekonomiky 
katarina.solarikova@sazp.sk
048 4374127, 0917 707929
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Ján Majer Ing.
manažér projektov a daní 
Odbor ekonomiky 
jan.majer@sazp.sk
048 4374148
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Andrea Očenášová Mgr.
finančný manažér projektov 
Odbor ekonomiky 
andrea.ocenasova@sazp.sk
048 4374125
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Zuzana Oterová Ing.
finančný manažér projektov 
Odbor ekonomiky 
zuzana.oterova@sazp.sk
048 4374121
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Zuzana Fábiková Ing.
finančný manažér projektov 
Odbor ekonomiky 
zuzana.fabikova@sazp.sk
048 4374138
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Jana Bišturová Ing.
finančný manažér 
Odbor ekonomiky 
jana.bisturova@sazp.sk
048 4374187
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Slavoľub Kvetko Ing.
finančný manažér 
Odbor ekonomiky 
slavolub.kvetko@sazp.sk
048 4374117
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Eva Leštáková
finančný manažér 
Odbor ekonomiky 
eva.lestakova@sazp.sk
048 4374187
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Lucia Olejová
ekonomický zamestnanec v pokladni 
Odbor ekonomiky 
lucia.olejova@sazp.sk
048 4374123
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia ekonomiky a prevádzky  
Vytlačiť

Navigácia: