Odbor environmentálneho manažérstva

Podieľa sa na podpore, rozvoji a implementácii nástrojov environmentálnej politiky v Slovenskej republike, medzi ktoré sa zaraďuje schéma pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), environmentálne označovanie produktov, zelené verejné obstarávanie (GPP), udržateľná spotreba a výroba (SCP) a eko-inovácie. Nemenej dôležitým poslaním Oddelenia je odborná participácia na procese tvorby a prípravy legislatívnych a technických predpisov, podpory a propagácie aktivít vo vyššie spomenutých oblastiach.

Odbor zabezpečuje najmä nasledujúce činnosti:

 • ako príslušný orgán v zmysle zákona č. 351/2012 Z. z. zabezpečuje činnosti procesu registrácie, predĺženia registrácie, dočasného pozastavenia registrácie, zrušenie pozastavenia registrácie a vymazania organizácie z registra organizácií začlenených do schémy pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) v súlade s požiadavkami nariadenia EP a R (ES) č. 1221/2009, rozhodnutia Komisie č. 832/2011 a zákona č. 351/2012 Z. z.;
 • participuje na koordinácii postupu registrácie v schéme EMAS spoluprácou s  orgánmi presadzovania práva a národným akreditačným orgánom na národnej úrovni a  s relevantnými príslušnými orgánmi na európskej úrovni;
 • vedie a udržiava verejne prístupný register organizácií registrovaných v schéme EMAS na národnej úrovni a v pravidelných mesačných intervaloch oznamuje zmeny Európskej komisii;
 • monitoruje a z dostupných zdrojov spracováva údaje o certifikácii systémov environmentálneho manažérstva podľa EN ISO 14001:2005 v SR;
 • predkladá návrhy a zabezpečuje  tvorbu osobitných podmienok na vybrané skupiny produktov na udelenie národnej environmentálnej značky a zabezpečuje odbornú participáciu pri procese tvorby a schvaľovania environmentálnych kritérií EÚ na udelenie environmentálnej značky EÚ; 
 • zabezpečuje administratívne a odborné činnosti v oblasti environmentálneho označovania produktov v súvislosti s prijímaním žiadostí o udelenie národnej environmentálnej značky a preverovaním plnenia osobitných podmienok podľa požiadaviek zákona č. 469/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a prijímaním žiadostí o udelenie environmentálnej značky EÚ a preverovaním plnenia environmentálnych kritérií EÚ podľa požiadaviek nariadenia EP a R (ES) č. 66/2010;
 • vedie a pravidelne aktualizuje register osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky, register Rozhodnutí EÚ, vrátane registra držiteľov národnej environmentálnej značky a environmentálnej značky EÚ;
 • podieľa sa na monitorovaní, podpore a transfere informácií zainteresovaným stranám v oblasti udržateľnej spotreby a výroby (SCP) a EcoAP – akčný plán pre eko-inovácie v podmienkach SR vo väzbe na strategické prístupy EÚ;
 • odborne participuje a podieľa sa na príprave podporných aktivít zameraných na rozvoj a implementáciu zeleného verejného obstarávania v podmienkach SR;
 • spolupracuje so zainteresovanými subjektmi pri tvorbe a implementácii technických noriem ISO radu 14000 v podmienkach SR;
 • komunikuje so zainteresovanými stranami, spracováva a poskytuje informácie odbornej a laickej verejnosti.

Kontakty:

Dominika Lorencová Mgr.
vedúca odboru environmentálneho manažérstva 
Odbor environmentálneho manažérstva 
dominika.lorencova@sazp.sk
0905 887357
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia environmentalistiky  
Darina Baďurová Mgr.
špecialista na environmentálne hodnotenie produktov 
Odbor environmentálneho manažérstva 
darina.badurova@sazp.sk
0907 850136
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia environmentalistiky  
Slavka Jurkovičová Mgr.
špecialista na zelené verejné obstarávanie 
Odbor environmentálneho manažérstva 
slavka.jurkovicova@sazp.sk
0915 595204
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia environmentalistiky  
Dávid Seidl Mgr.
špecialista na EM 
Odbor environmentálneho manažérstva 
david.seidl@sazp.sk
0907 850099
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia environmentalistiky  
Adriána Viteková Ing.
špecialista na dobrovoľné environmentálne schémy 
Odbor environmentálneho manažérstva 
adriana.vitekova@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia environmentalistiky  
Simona Sabolová Mgr.
špecialista na registráciu EMAS 
Odbor environmentálneho manažérstva 
simona.sabolova@sazp.sk
0917 232344
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia environmentalistiky  
Lucia Demovičová Mgr.
špecialista na udržateľnú spotrebu a výrobu 
Odbor environmentálneho manažérstva 
lucia.demovicova@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť

Navigácia: