Poslaním odboru personalistiky je komplexné zabezpečovanie podpory dosiahnutia stanovených cieľov SAŽP prostredníctvom personálnych procesov - získavania, stabilizovania rozvoja a optimálneho využívania ľudských zdrojov v SAŽP. 

Činnosti odboru:

  • zodpovedá za oblasť prijímania a uvoľňovania  zamestnancov;
  • vedie personálnu agendu v SAŽP;
  • zabezpečuje oblasť rozvoja a vzdelávania zamestnancov podľa potrieb SAŽP;
  • zabezpečuje proces kolektívneho vyjednávania a sociálnej politiky;
  • v zmysle zákona 553/2003 Z.z.  a platnej kolektívnej zmluvy zodpovedá za odmeňovanie zamestnancov;
  • poskytuje líniovým vedúcim podporu pri realizácií ich personálnych úloh v riadených personálnych kolektívoch;
  • zodpovedá za vedenie mzdového účtovníctva a mzdovej agendy pre potreby externých inštitúcií v zmysle platnej legislatívy;
  • zodpovedá za tvorbu princípov a pravidiel personálneho riadenia v SAŽP.

 

Kontakty:

Terézia Herková Mgr.
vedúca odboru personalistiky 
Odbor personalistiky 
terezia.herkova@sazp.sk
048 4374118, 0908 967970
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Viera Franeková
mzdový účtovník 
Odbor personalistiky 
viera.franekova@sazp.sk
048 4374115
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Ján Jankovský Ing.
špecialista personálnej administratívy 
Odbor personalistiky 
jan.jankovsky@sazp.sk
048 4374135
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Marek Rohoň Ing.
špecialista personalistiky a miezd 
Odbor personalistiky 
marek.rohon@sazp.sk
048 4374135, 0917 581402
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Lucia Cabanová Mgr.
personalista 
Odbor personalistiky 
lucia.cabanova@sazp.sk
048 4374140
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Vytlačiť

Navigácia: