Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny

Odbor sa zameriava na komplex činností zacielených na ochranu, manažment a plánovanie sídelných oblastí prepojených s voľnou krajinou. Zabezpečuje plnenie záväzkov odborného charakteru vyplývajúcich pre Slovenskú republiku z Dohovoru o krajine Rady Európy, vykonáva činnosti súvisiace s napĺňaním Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (Karpatský dohovor) a Dohovoru o biologickej diverzite.

Spracováva odborné, metodické, legislatívne podklady, posudky, stanoviská a štúdie k územnému systému ekologickej stability, krajinnému plánovaniu, pozemkovým úpravám, urbanistickým materiálom, rozvojovým koncepciám a programom rozvoja sídel a regiónov so zameraním na optimálne využívanie krajiny. Zbiera a spracováva údaje z tejto oblasti, ktoré následne vyhodnocuje  a informuje verejnosť o stave životného prostredia v sídlach a regiónoch. Prostredníctvom Programu obnovy dediny podporuje vidiecke komunity k rozvoju zdravého životného prostredia, so zachovaním prírodných a kultúrnych hodnôt vidieckej krajiny. Venuje sa vzdelávacej a osvetovej činnosti prostredníctvom odborných podujatí. Predstavuje a oceňuje inšpiratívne príklady dobrej praxe prostredníctvom národných ocenení – Cena SR za krajinu, Dedina roka a ENVIROMESTO

 

Odbor sa organizačne člení na:

 

Kontakty:

Silvia Čiaková Ing.
vedúca odboru starostlivosti o krajinu, sídla a regióny 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny 
silvia.ciakova@sazp.sk
048 4374254
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť

Navigácia: