Oddelenie starostlivosti o krajinu

Oddelenie starostlivosti o krajinu sa sústreďuje  na komplex činností zameraných na ochranu, manažment a plánovanie krajiny. Spracováva odborné, metodické, legislatívne podklady a štúdie, venuje sa poradenstvu, monitoringu, vzdelávacej a edičnej činnosti v oblasti starostlivosti o krajinu a rozvoja vidieka.

Oddelenie plní najmä nasledovné rámcové činnosti:

  • zabezpečuje plnenie záväzkov odborného charakteru vyplývajúcich pre Slovenskú republiku z Dohovoru o krajine Rady Európy,
  • zabezpečuje uplatňovanie nástrojov manažmentu krajiny, ako aj využitie nových poznatkov v oblasti starostlivosti o krajinu s cieľom zachovania bohatého prírodného a kultúrnohistorického dedičstva,
  • prostredníctvom Ceny SR za krajinu oceňuje aktivity smerujúce ku kvalitnému a udržateľnému manažmentu krajiny,
  • vypracováva odborné podklady, metodiky, koncepcie, stratégie a štúdie v oblasti starostlivosti o krajinu,
  • monitoruje aktuálne trendy, dokumenty a činnosti v oblasti starostlivosti o krajinu, vidieckeho životného prostredia, zelenej infraštruktúry a adaptácie na zmenu klímy,
  • administruje Program obnovy dediny, komunikuje s prijímateľmi dotácií a monitoruje realizácie rozvoja obcí na celoštátnej úrovni,
  • prostredníctvom ocenenia Dedina roka preveruje úspešnosť rozvoja starostlivosti o vidiek, podieľa sa na medzinárodnej spolupráci v rámci Európskeho pracovného spoločenstva pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (ARGE) a súťaže o Európsku cenu obnovy dediny,

 

Kontakty:

Martina Seemann Litterová Mgr. PhD.
vedúca oddelenia starostlivosti o krajinu 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
martina.seemann@sazp.sk
048 4374162, 0918 923772
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Alexander Králik Ing.
špecialista na využitie krajiny 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
alexander.kralik@sazp.sk
048 4374173
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Martina Veselovská Ing.
špecialista na projekty a environmentálne programy 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
martina.veselovska@sazp.sk
048 4374176, 0907 824144
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Iveta Bohálová Mgr.
špecialista pre krajinné plánovanie 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
iveta.bohalova@sazp.sk
048 4374174, 0915 595 044
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Ľubica Midriaková Zaušková Doc. Ing. PhD.
špecialista v oblasti zelenej infraštruktúry 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
lubica.zauskova@sazp.sk
048 4374143, 0915 595185
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Mária Mojžišová Ing.
špecialista na projekty a manažment krajiny 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
maria.mojzisova@sazp.sk
048 4374254, 0907 850138
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Petra Minhulínová Mgr.
špecialista starostlivosti o krajinu 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
petra.minhulinova@sazp.sk
048 4374176
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Daniela Andrejčinová Mgr.
špecialista na projekty a environmentálne programy 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
daniela.andrejcinova@sazp.sk
048 4374162
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Zuzana Hudeková Ing. PhD.
špecialista na akčné plány v oblasti adaptácie na zmenu klímy 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
zuzana.hudekova@sazp.sk
Rožňavská 24, Bratislava, 821 04
Sekcia environmentalistiky  
Juraj Bebej doc. RNDr., CSc.
odborný garant, poverený zastupovaním riaditeľa SE 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
juraj.bebej@sazp.sk
048 4374 198
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Robert Robenek Ing.
špecialista pre manažment brownfieldov 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
robert.robenek@sazp.sk
041 5070923
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Peter Svitek Ing.
špecialista pre reporting opatrení v oblasti adaptácie na zmenu klímy 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
peter.svitek@sazp.sk
048 4374 241
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Matej Masný RNDr., PhD.
špecialista pre GIS 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
matej.masny@sazp.sk
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Miloslav Hlaváček
grafik 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
miloslav.hlavacek@sazp.sk
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Martin Kelko Mgr.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
martin.kelko@sazp.sk
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Miroslav Chudoba Mgr.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
miroslav.chudoba@sazp.sk
Dolný Val 20, Žilina, 010 01
Sekcia environmentalistiky  
Mária Dedečková Mgr.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
maria.dedeckova@sazp.sk
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Zuzana Dobrotková Ing.
krajinný ekológ 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
zuzana.dobrotkova@sazp.sk
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Jaroslav Vido doc., Ing., PhD.
metodik 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
jaroslav.vido@sazp.sk
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Paulína Nalevanková Ing.
metodik 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
paulina.nalevankova@sazp.sk
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť

Navigácia: