Ponuka prebytočného majetku

OPAKOVANÉ PONUKOVÉ KONANIE

Slovenská agentúra životného prostredia (ďalej len SAŽP) ponúka na odplatný prevod vlastníctva trvalo prebytočný hnuteľný majetok štátu t. j. služobné motorové vozidlá, ktoré nespadajú do kategórie vymedzeného hnuteľného majetku štátu v zmysle zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

Stav služobných motorových vozidiel zodpovedá ich veku, počtu najazdených km a spôsobu využitia ako referenčné vozidlá pre zamestnancov SAŽP.

Záujemcovia o ponúkaný trvalo prebytočný hnuteľný majetok štátu, t. j. služobné motorové vozidlá musia svoju ponuku na odplatný prevod vlastníctva doručiť správcovi uvedeného majetku (SAŽP) v lehote na doručenie cenových ponúk v zalepenej obálke označenej ako "Odplatný prevod vlastníctva - SMV"  NEOTVÁRAŤ.

Ponuku je potrebné doručiť SAŽP na adresu:   
Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

Za doručené ponuky sa považujú cenové ponuky prijaté SAŽP najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie t. j. do 06.07.2021 do 15:00 hod.
Na ponuky prijaté po uvedenej lehote SAŽP nebude prihliadať.
Cenové ponuky môžu záujemcovia posielať aj na jednotlivé služobné motorové vozidlá, pričom požadovaná minimálna cena je „odporúčaná predajná cena“, ktorá musí byť vyjadrená pevnou sumou v mene EUR.

Termín obhliadky služobných motorových  vozidiel je možné dohodnúť:
Bc. Miloš Skladaný, t. č.:  0905 558 659   )
Erik Páv, t. č.:  0915 576 298

SAŽP vyzve na uzavretie kúpnej zmluvy záujemcu, ktorý splnil určené podmienky a ponúkol najvyššiu cenovú ponuku. Následne SAŽP vyhodnotí predložené ponuky a výsledky zverejní do 4 pracovných dní. Pri rovnosti najvyšších cenových ponúk SAŽP záujemcov písomne vyzve v určenej lehote na zvýšenie cenových ponúk.

Odovzdanie služobného motorového vozidla záujemcovi bude v deň pripísania predajnej ceny na účet SAŽP.

 

Zápisnice z vyhodnotenia cenových ponúk