Spracovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny - regionálne územné systémy ekologickej stability pre vybrané okresy