Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010:
zobraziť

Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010:
zobraziť

Zmluvy v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov:
zobraziť 

Vytlačiť