Publikácia Zosuvy na Slovensku

HAP6 – zmena klímy
Termín konania: 23. 5. 2022

Opis:

Svahové deformácie predstavujú na Slovensku popri povodniach jeden z najvýznamnejších geodynamických javov, ktorý významne ovplyvňuje optimálne využívanie územia a prevádzku technických diel. Svahy porušené svahovými deformáciami ohrozujú desiatky tisíc rôznych pozemných stavieb, stovky kilometrov diaľnic a ciest, desiatky až stovky kilometrov železníc, vodovodov, plynovodov ropovodov a nadzemných elektrických vedení. Z uvedeného dôvodu je problematika svahových deformácií stále veľmi aktuálna a jej riešeniu sa ročne venujú desiatky geologických úloh. Každá geologická úloha zároveň predstavuje výzvu na zlepšenie a inováciu používaných prieskumných a sanačných metód, vďaka čomu ide o veľmi progresívne sa vyvíjajúce odvetvie inžinierskej geológie. Pokrok bol zaznamenaný hlavne v oblasti prognózovania výskytu svahových deformácií a varovných systémov, ale aj v oblasti preventívnych a sanačných opatrení. Hlavným impulzom k napísaniu tejto publikácie bol fakt, že v posledných desaťročiach bolo na Slovensku realizovaných množstvo významných geologických úloh v oblasti identifikácie, mapovania, prieskumu a sanácie svahových deformácií, a tieto neboli zosumarizované v žiadnom komplexnejšom diele. Základom predkladanej publikácie sú geologické úlohy riešené za posledné desiatky rokov.

Publikácia obsahuje okrem všeobecných kapitol prehľad výskumu, registrácie a mapovania svahových deformácií na území Slovenska a geologických úloh zameraných na prieskum, monitorovanie a sanáciu svahových porúch, prezentuje doposiaľ nepublikované výsledky Atlasu máp stability svahov Slovenskej republiky a prehľad kvantitatívnych metód hodnotenia vzniku svahových deformácií na Slovensku. Samostatná kapitola je venovaná svahovým deformáciám vzniknutým v roku 2010, nakoľko v tomto, z hľadiska inžinierskej geológie mimoriadnom roku, bolo zaznamenaných až 577 nových, príp. reaktivizovaných zosuvov. Druhá polovica publikácie približuje čitateľovi súčasné metódy inžinierskogeologického prieskumu svahových deformácií, monitorovania a sanácie zosuvných svahov vrátane niektorých príkladov z praxe.

Publikácia je určená odbornej verejnosti, hlavne inžinierskym geológom a geotechnikom, a poslúžiť by mohla aj zástupcom štátnej správy a verejnej správy, hlavne starostom obcí, ktorí pôsobia v oblastiach náchylných na svahové deformácie, a ktorí často musia riešiť mimoriadne situácie spojené so zosuvmi. Informácie obsiahnuté v publikácii môžu byť zároveň vhodným zdrojom poznatkov aj pre širokú laickú verejnosť.

Elektronická verzia publikácie je k dispozícii v prílohe.

Publikácia bola pripravená v rámci podaktivity 6.2.9. Informačný deň, publikácia (kniha), brožúra Manažment rizík Zosuvy národného projektu "Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku"

 

Prílohy

Publikácia Zosuvy na Slovensku (maj 2022) (SK, PDF, 41,4 MB)