Vyhlásenie o prístupnosti

Slovenská agentúra životného prostredia má záujem zabezpečiť prístupnosť webového sídla https://www.sazp.sk/ v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo https://www.sazp.sk/.

 

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a s príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

 

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
  • Na webovom sídle sa môže vyskytovať netextový obsah bez posktnutej textovej alternatívy [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Texové alternatívy].
  • Na webovom sídle sa môžu vyskytovať súbory vo formáte .pdf, ktoré nie sú tagované a sú horšie prístupné pre asistenčné technológie [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah].
  • Na webovom sídle sa môže vyskytovať obsah, pri ktorom sa môže pri prezentácii rôznymi spôsobmi (napr. s jednoduchším vzhľadom) stratiť informácia, obsah alebo štruktúra [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy. Kritérium úspešnosti 1.3.2 Zmysluplné poradie, Kritérium úspešnosti 1.3.5 Identifikácia účelu vstupu].
  • Na webovom sídle sa vyskytujú odkazy, ktoré nie sú podčiarknuté a nie je preto možné ich vizuálne odlíšiť od bežného textu [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Používanie farieb].
  • Na webovom sídle môže dochádzať k porušeniu farebného kontrastu pri textových prvkoch kde pozadie tvorí obrázok pod hlavným menu  [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny)].
  • Na webovom sídle sa môže nachádzať obsah, ktorý pri zvačšení stránky alebo zmene rozlíšenia nie je dostupný [Kritérium úspešnosti 1.4.4 Zmena veľkosti textu].
  • Na webovom sídle sa môžu vyskytovať obrázky, pri ktorých nie sú informácie z obrázka poskytnuté aj v textovej forme [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov].
  • Na webovom sídle môže dochádzať k porušeniu farebného kontrastu pri grafických a ovládacích prvkoch stránok [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov].
  • Na webovom sídle sa nachádza menu, ktoré pri zobrazení zameraní myšou nie je možné odstániť prostredníctvom klávesnice pomocou klávesy Esc [Kritérium úspešnosti 1.4.13 Obsah pri zameraní myšou alebo klávesnicou].
  • Niektoré prvky stránok webového sídla sa nedajú dostatočne ovládať z klávesnice [Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica, Kritérium úspešnosti 2.2.2 Pauza, zastavenie, skrytie].
  • Na webovom sídle sa nenachádza skiplink, ktorý by umožňoval preskočiť opakujúce sa časti obsahu [Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov].
  • Na webovom sídle sa môžu vyskytovať PDF dokumenty bez definovaného názvu dokumentu [Kritérium úspešnosti 2.4.2 Každá stránka má názov].
  • Na webovom sídle sa môžu nachádzať formuláre, ktorých prvky zamerania nie sú v poradí, ktoré zachovávajú význam a funkcionalitu [Kritérium úspešnosti 2.4.3 Poradie prechádzania prvkami].
  • Na webovom sídle sa môžu nachádzať odkazy, ktorých účel nie je odvoditeľný zo samotného textu odkazu alebo z textu odkazu v kombinácii s jeho kontextom odvodeným z kódu [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)].
  • Na webovom sídle sa môžu vyskytovať PDF dokumenty bez definovaných záložiek [Kritérium úspešnosti 2.4.5 Viacero spôsobov].
  • Na webovom sídle sa môžu nachádzať dokumenty, v ktorých sú prázdne nadpisy [Kritérium úspešnosti 2.4.6 Nadpisy a menovky].
  • Na webovom sídle sa nachádza používateľské rozhranie, v ktorom indikátor zamerania klávesnice nie je viditeľný [Kritérium úspešnosti 2.4.7 Viditeľné zameranie].
  • Na webovom sídle sa nachádza menu, pri ktorom výber z položiek pomocou myši je podmienený presnou trajektóriou pohybu [Kritérium úspešnosti 2.5.1 Pohyby ukazovateľa].
  • Na webovom sídle sa môžu vyskytovať PDF dokumenty bez definovaného jazyka [Kritérium úspešnosti 3.1.1 Jazyk stránky]..
  • Na webovom sídle nie je pri anglických textoch programovo nastavený anglický jazyk [Kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých časti].
  • Na webovom sídle sa pri vypĺňaní formulárov nedostatočne identifikujú chyby, chybné položky nie sú dostatopčne zvýraznené [Kritérium úspešnosti 3.3.1 Identifikácia chýb].
  • Na webovom sídle sa vyskytujú dokumenty (formuláre), pri ktorých je umožnený vstup užívateľa ale nie sú mu poskytnuté menovky alebo pokyny [Kritérium úspešnosti 3.3.2 Menovky alebo pokyny].
  • Na webovom sídle sa nachadzajú formuláre, pri ktorých nie je poskytnutý návrh na opravu chýb, ak tieto chyby boli automaticky zistené pri odosielaní [Kritérium úspešnosti 3.3.3 Návrh na opravu chýb].
  • Na webovom sídle sa môžu nachádzať dokumenty, alebo položky menu, pri ktorých nie je poskytnutá maximálna kompatibilita so súčasnými a budúcimi nástrojmi používateľa, vrátane asistenčných technológií [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza, 4.1.2 Názov, rola, hodnota].
  • Na webovom sídle sa nachádzajú formuláre, pri ktorých nie je používateľ informovaný o zobrazených chybách v prípade použitia čítača obrazovky z dôvodu, že sa zameranie na chyby nepresunie [Kritérium úspešnosti 4.1.3 Stavové správy].
 2. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií:
  • Webové sídlo neposkytuje Really Simple Syndication (RSS) kanál.
  • Na webovom sídle sa môžu nachádzať súbory na stiahnutie v iných ako štandardizovaných formátoch.
  • Niektoré súbory vo formáte textového súboru .pdf môžu byť skenovaným obrázkom.
  • Nie všetky odkazy na súbory sú doplnené o informáciu o jeho formáte.

 

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 10. 1. 2021.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 25.1.2023

 

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade problémov s prístupnosťou webového sídla nás kontaktujte na e-mailovej adrese: webmaster@sazp.sk. Správcom obsahu je Slovenská agentúra životného prostredia a technickým prevádzkovateľom webového sídla je spoločnosť WebCreators, s.r.o.

 

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk.

Vytlačiť