Životné prostredie

Vážení návštevníci,

vitajte v časti stránky venovanej životnému prostrediu, environmentalistike a starostlivosti o životné prostredie. Starostlivosť o životné prostredie je koncepcia, ktorú zaujala spoločnosť smerom k životnému prostrediu. Cieľom starostlivosti o životné prostredie je zachovať alebo zlepšiť jeho kvalitu s ohľadom na všetky organizmy vrátane človeka, pri dodržiavaní zásad udržateľného rozvoja.

Starostlivosť o životné prostredie sa realizuje ako tvorba a ochrana životného prostredia, čo je aj základným poslaním Sekcie environmentalistiky a riadenia projektov SAŽP.

Toto poslanie napĺňame aplikovaním nástrojov a realizovaním environmentálnych služieb, ktoré vykonávame v zmysle nášho štatútu a kontraktu s MŽP SR, ale aj realizáciou špeciálnych programov a projektov.

Dôležitou úlohou v systéme starostlivosti o životné prostredie, ktorú zabezpečujeme, je aj samotná medzinárodná spolupráca, plnenie reportingových povinností v rámci EÚ, environmentálna výchova, vzdelávanie, hodnotenie životného prostredia a najmä poskytovanie informácií o jeho stave a o príčinách a následkoch tohto stavu.

 

Environmentálne služby

Environmentálne služby

Odbor environmentálnych služieb plní vybrané úlohy, ktoré mu boli zverené gestorom MŽP SR v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, environmentálnych záťaží,...

Hodnotenie životného prostredia

Hodnotenie životného prostredia

Hodnotenie životného prostredia poskytuje agregované informácie ohľadne stavu a vývoja životného prostredia SR, a to prostredníctvom správ a indikátorov ŽP.

Starostlivosť o životné prostredie

Starostlivosť o životné prostredie

Cieľom starostlivosti o životné prostredie je zachovať alebo zlepšiť jeho kvalitu s ohľadom na všetky organizmy vrátane človeka, pri dodržiavaní zásad udržateľného rozvoja.

Starostlivosť o krajinu

Starostlivosť o krajinu

Krajinné plánovanie je cieľavedomá činnosť smerujúca k zvyšovaniu kvality k obnove alebo k tvorbe krajiny.

Environmentálne manažérstvo

Environmentálne manažérstvo

Predstavuje súbor dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky, ktoré umožňujú zavedenie systémového prístupu riešenia problémov v oblasti starostlivosti o životné prostredie a...

Environmentálna výchova a vzdelávanie

Environmentálna výchova a vzdelávanie

Environmentálnu výchovu a vzdelávanie možno charakterizovať ako proces celoživotného vzdelávania zabezpečujúci príjem environmentálnych princípov k pozitívnemu ovplyvneniu...

Národná spolupráca

Národná spolupráca

Medzinárodná spolupráca

Medzinárodná spolupráca

Informácie vo vzťahu k EÚ

Informácie vo vzťahu k EÚ

Environmentálna informatika

Environmentálna informatika

Regionálne centrum Bazilejského dohovoru

Regionálne centrum Bazilejského dohovoru

Environmentálna osveta

Environmentálna osveta

Zelený vzdelávací fond

Zelený vzdelávací fond

Podpora environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety