Elektronické publikácie

Detektív v prírode II.

Elektronická encyklopédia na DVD. Obsahuje ilustrované terminologické slovníky a určovacie kľúče na detektívne odhaľovanie živočíšnych pôvodcov zmien v prostredí a pôvodcov zmien na drevinách.

Cieľová skupina: školy, široká verejnosť
Rok: 2011
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber

IT v environmentálnej výchove

Elektronický zborník z konferencie na CD. Obsahuje prezentácie programov, ktoré s využitím internetu a rôznych multimediálnych zdrojov robia environmentálnu výchovu atraktívnejšou a školu modernejšou.


Cieľová skupina: učitelia a koordinátori EV
Rok: 2010
Distribúcia: po dohode na vyžiadanie u pracovníkov odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania (možnosť kopírovania)

Ekohry v Halali

Súbor environmentálnych aktivít a hier na DVD. Obsahuje ukážky praktických aktivít environmentálnej výchovy odvysielané v magazíne Slovenskej televízie o prírode a poľovníctve s názvom HALALI.


Cieľová skupina: učitelia a koordinátori EV
Rok: 2006
Distribúcia: po dohode na vyžiadanie u pracovníkov odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania (možnosť kopírovania)

Krídla nad mestom - film

Vzrušujúci a zábavný let za poznaním (40 min). Film je výsledkom práce študentov Súkromnej strednej umeleckej školy filmovej v Košiciach. Vznikol na základe víťazného projektu v súťaži ProEnviro 2005 a je vhodný ako didaktická pomôcka.


Cieľová skupina
: základné a stredné školy, široká verejnosť
Rok: 2005
Distribúcia: po dohode na vyžiadanie u pracovníkov odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania (možnosť kopírovania)

Prírodné dedičstvo Slovenska

Informačný zdroj na CD. Ponúka všeobecný prehľad o životnom prostredí, jeho zložkách, legislatíve, histórii a súčasnosti ochrany prírody a krajiny. Súčasťou sú fotografie a mapy.


Cieľová skupina
: školy, široká verejnosť
Rok: 2004
Distribúcia: po dohode na vyžiadanie u pracovníkov odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania (možnosť kopírovania)

Odpad alebo surovina - film

Film o recyklácii odpadu (12 min). Zaoberá sa problematikou separácie a recyklácie odpadu. Predstavuje vhodnú didaktickú pomôcku, metodiku pre zavádzanie separovaného zberu a zdroj základných informácií o situácii a možnostiach recyklácie na Slovensku.Cieľová skupina
: školy, široká verejnosť
Rok: 2004
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber

Voda je život

Film o význame vody. Bol vyrobený v rámci projektu LIFE "Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania v súlade s Rámcovou smernicou o vode". Hlavný partnej Projektu: Výskumný ústav    vodného hodpodárstva. Partneri projektu: SAŽP a DAPHNE.

 

Cieľová skupina: školy, široká verejnosť
Rok: 2013
Distribúcia: na dobierku alebo osobný odber

 

Vytlačiť