Zatoč s odpadom – kampaň zameraná na predchádzanie vzniku odpadu

Cieľom kampane bolo naštartovať pozitívnu zmenu v spločnosti a prostredníctvom 10 výziev motivovať ľudí k predchádzaniu vzniku odpadu.

 

Enviróza – školský program vo formáte outdoorovej hry

Cieľom programu bolo získavať a šíriť informácie o environmentálnych záťažiach na Slovensku.

 • Časový rámec realizácie súťaže: 2014 – 2023
 • Viac informácií nájdete na https://enviroza.sk/

 

Kontinuálne vzdelávanie Envirominimum – zvyšovanie environmentálneho povedomia učiteľov materských škôl a rozvíjanie ich didaktických spôsobilostí pre environmentálnu výchovu

Cieľom aktualizačného vzdelávania bolo rozvíjať odborné vedomosti, didaktické zručnosti a schopnosti učiteľov predprimárneho vzdelávania v oblasti environmentálnej výchovy s cieľom jej integrácie do povinného obsahu výchovy a vzdelávania v materských školách.

 • Časový rámec realizácie vzdelávania: 2018 – 2019

 

Poznávame hrou – školský program na regionálnej úrovni so zameraním na ochranu životného prostredia

Cieľom programu bolo zvyšovanie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany životného prostredia v nadväznosti na význámné dni životného prostredia priamo v prostredí školy. Súčasťou programu  boli aj námety a inšpirácie na aktivity. Bol určený pre materské, základné a stredné školy.

 • Časový rámec realizácie programu: 2016 – 2019

 

Program ďalšieho vzdelávania Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny

Cieľom vzdelávacieho programu bolo prehĺbiť špecifické i všeobecné kompetencie pracovníkov ochrany prírody a krajiny, ktorým bol program určený. Obsahoval sedem modulov.

 • Časový rámec realizácie programu: 2014 – 2019

 

Múdra príroda – literárna súťaž na vybranú tému

Cieľom súťaže bolo motivovať žiakov a študentov základných a stredných škôl k tomu, aby sa zamysleli nad danou témou a svoje vlastné skúsenosti, názory, pocity či potreby vo vzťahu k prírode, k životnému prostrediu vyjadrili vo forme literárnej práce.

 •  Časový rámec realizácie súťaže: 2016 – 2018
 • Viac informácií nájdete na mudrapriroda.sazp.sk 

 

ProEnviro – súťaž o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou

Hlavným cieľom súťaže bola propagácia a podpora projektov škôl smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. Zvýšiť záujem žiakov a pedagógov o svoju školu a jej životné prostredie, rozvíjať spoluprácu, aktívnu účasť na riešení problémov komunity a regiónu a podporovať ich trvalo udržateľný rozvoj. Projekty mali obsahovať environmentálny a výchovný aspekt. Súťaž bola určená pre materské, základné a stredné školy.

 

Šikovníček

Poslaním súťaže bolo zvyšovať environmentálne povedomie o ochrane životného prostredia prostredníctvom jednoduchých a praktických návodov uverejňovaných v časopise Šikovníček. Úlohou škôl a rodín bolo vytvoriť ekologicky akceptovateľným spôsobom originálne výrobky. Výhercovia získali zaujímavé vecné alebo knižné ceny. Súťaž sa realizovala v spolupráci so spoločnosťou Versa Media, s. r. o.

 • Časový rámec realizácie projektu: 2014 – 2017

 

Kontinuálne vzdelávanie – Ekologická stopa

Vzdelávanie sa realizovalo v rámci dvoch akreditovaných programov:

Ekologická stopa – výchova k trvalo udržateľnému rozvoju pre materské školy,

Ekologická stopa – výchova k trvalo udržateľnému rozvoju pre základné a stredné školy.

Hlavným cieľom programov bolo rozvíjanie kvalifikácie pedagogických zamestnancov v oblasti výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju.

 

Integrácia verejnosti do riešenia environmentálnych záťaží

Hlavným cieľom projektu je zapojenie širokej verejnosti a propagácia aktivít týkajúcich sa environmentálnych záťaží, vrátane ich sanácie. Medzi hlavné aktivity patria: organizácia medzinárodnej konferencie, kurzov pre odborníkov a metodických dní pre učiteľov, príprava publikácií.

Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení problematiky environmentálnych záťaží v SR

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie povedomia širokej verejnosti v oblasti problematiky riešenia environmentálnych záťaží vrátane problematiky ich sanácií. Medzi hlavné aktivity patria: medzinárodné konferencie, odborné semináre, vydanie informačných letákov pre laickú a odbornú verejnosť, 30-minútový dokumentárny film, 6 krátkych videoklipov, jeden ročník Veľtrhu environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA, jeden ročník Olympiády o životnom prostredí EnvirOtázniky, školský program Enviróza, pracovné listy pre školy a ďalšie aktivity.

 

ECO MOBILITY TOUR

ECO MOBILITY TOUR je vzdelávacia šou, ktorú pripravil Thomas Puskailer spolu s Martinom Madejom, v spolupráci so SAŽP.

Jej cieľom je nenásilnou  zábavnou formou zvýšiť environmentálne povedomie žiakov, a tak priblížiť problematiku mobility v mestách. Pri zostavovaní scenára spolupracovali interpreti s odborníkmi zo SAŽP. Súčasťou ekokoncertov je bohatý interaktívny program, súčasťou ktorého sú krátke videá (eko-odkazy) so známymi osobnosťami šou biznisu ako napríklad s Adelou Banášovou, Sajfom a Nelou Pociskovou. Program je doplnený pesničkami, súťažami a hovoreným slovom. Hodinový výchovný koncert je určený  žiakov základných škôl na Slovensku. Po jeho skončení je pripravená autogramiáda oboch umelcov.  Počas koncertu môžu jeho účastníci získať v rôznych súťažiach vecné ceny od SAŽP, zúčastnená škola zároveň obdrží balíček metodických materiálov zameraných na problematiku environmentálnej výchovy.

Spevák a muzikálový herec Thomas Puskajler prezentuje výchovné koncerty na základných školách v rámci Slovenska. V roku 2014 na svoje ECO TOUR získal záštitu Ministerstva životného prostredia SR. 

Viac informácií nájdete na: www.ecotour.sk

 

Posilnenie povedomia verejnosti o význame vody pre život, jej ochrany a udržateľného využívania v súlade s Rámcovou smernicou o vode (LIFE+)

Projekt je zameraný na zmenu všeobecne praktizovaných spôsobov využívania vodných zdrojov na Slovensku, ktoré vedú k neefektívnemu využívaniu vôd a k ich znečisteniu. Projekt sa koncentruje na zamedzenie degradácie vodných zdrojov. Túto zmenu je potrebné uskutočniť prostredníctvom posilnenia povedomia verejnosti a zainteresovaných strán o význame vody. Vodné zdroje, ich každodenná ochrana a udržateľné využívanie sú dôležité pre ľudstvo a prírodu.

 

Hodnoty Dunaja pre základné školy, budúce generácie

Cieľom projektu je dlhodobé posilnenie integrácie prihraničných oblastí, aby sa spoločné hodnoty týkajúce sa Dunaja stali každodennou súčasťou života ľudí, a aby sa vytvorili potrebné formy správania sa. Špecifické ciele projektu sa týkajú spolupráce základných škôl navzájom a spolupráce kultúrnych inštitúcií, pričom spolupráca sa zakladá na spoločných hodnotách Dunaja. Projekt sa realizoval v rámci programu HUSK CBC 2007 - 2013: Zvyšovanie úrovne ekonomickej a sociálnej integrácie prihraničných oblastí a Zvyšovanie sociálnej a kultúrnej súdržnosti ľudí a komunít.

 

Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000)

Projekt realizovaný z Operačného programu Životné prostredie, prioritná os 5 – Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny, opatrenie 5.3. – Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami.

 

Systém kontinuálneho vzdelávania v oblasti ochrany prírody a krajiny

Projekt realizovaný z Operačného programu Životné prostredie, prioritná os 5 – Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny, opatrenie 5. 3. – Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami.

 

BEAGLE projekt

Projekt BEAGLE je určený prioritne pre školy zo šiestich krajín Európy: zo Slovenska, Nemecka, Maďarska, Nórska a Veľkej Británie. Každá škola bude realizovať jednoduchý monitorovací projekt pozorovania biologickej diverzity založený na sledovaní fenologických fáz druhov stromov, ktoré sa bežne vyskytujú v partnerských krajinách a vystavovaní informácií na web stránku projektu.

 • Časový rámec realizácie projektu: december 2008 - november 2010, projekt je pre školy prístupný dalších 5 rokov
 • Informácie o projekte

 

Vodný svet

Letný pobytový tábor zameraný na poznávanie vodného sveta, objavovanie tajomstiev mokradí, spoznávanie našej vodnej flóry a fauny a zážitky prvých kontaktov so skutočným potápaním pod vedením profesionálnych inštruktorov Potápačského centra Academia Aquatica z Bratislavy.

 • Časový rámec realizácie projektu: 2007 - 2010
 • Informácie o jednotlivých ročníkoch: 2007, 2008, 2009, 2010

 

Letné dobrodružstvo na Drieňku

Letný pobytový tábor zameraný na rozvíjanie kladného vzťahu k prírode, prehlbovanie vedomostí o ochrane prírody, rozvíjanie tvorivosti detí, spoznávanie starých remesiel a tradičného spôsobu života našich predkov.

 • Časový rámec realizácie projektu: 2005 - 2009
 • Informácie o jednotlivých ročníkoch: 2005, 2006, 2007, 2009

 

Propagácia NATURA 2000

Úlohou projektu bolo zvýšiť povedomie širokej verejnosti o sústave NATURA 2000 – a to dostatkom aktuálnych a zrozumiteľných informácií, a taktiež zvýšiť informovanosť vlastníkov a užívateľov pôdy hospodáriacich v chránených územiach NATURA 2000.

 

Ekopaky

Cieľom projektu bolo osloviť a zároveň podnietiť školy a samosprávy k riešeniu problematiky odpadu. Projekt sa realizoval v spolupráci s firmou Kuruc Company a bol zameraný na separovaný zber použitých viacvrstvových nápojových obalov.

 

Zelená škola

Projekt sleduje zvýšenie aktivity a záujmu škôl o životné prostredie vo svojom regióne. Usiluje sa o postupné, pomalé a dlhodobé pretváranie škôl na environmentálne uvedomelé, aktívne a činné prvky spoločnosti.

 

Deti prírode

Pohybovo-vedomostná súťaž, zameraná na lesný ekosystém a jeho premeny v priestore a čase. Organizovaná v spolupráci so Slovenským poľovníckym zväzom, Združením lesníčiek a redakciou televíznej relácie HALALI.

 

Podpora výchovy pre TUR vo Vojvodine

Cieľom projektu bolo zvýšenie efektivity výchovy pre trvalo udržateľný rozvoj v multikultúrnom prostredí Vojvodiny a prispieť tak k trvalo udržateľnému životnému štýlu v srbskej komunite.

 

Pilotný program environmentálneho vzdelávania "Inovatívne prístupy k problematike environmentálnej výchovy"

SAŽP v spolupráci s Agentúrou regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja (ARR PSK) realizovala v rámci projektu päť vzdelávacích kurzov - tréningov pre koordinátorov environmentálnej výchovy.

 

Program BISEL

Program BISEL (Biotic Index at Secondary Education Level), je pokračovaním projektu Živá príroda. Je zameraný na monitoring čistoty tečúcich povrchových vôd pomocou vodných bezstavovcov. Metodika je platná pre všetky krajiny Európskej únie.

 

Škola ochrany životného prostredia

Projekt vznikol na základe spolupráce SAŽP a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Cieľom projektu bolo oboznámiť študentov s predmetom štúdia environmentálnej výchovy a poskytnúť im možnosti ich možného profesijného uplatnenia po úspešnom ukončení štúdia na univerzite.

 

Environmentálna výchova pre postihnutú mládež

Projekt realizovalo šesť európskych krajín (Poľsko, Bulharsko, Lotyšsko, Taliansko a Veľká Británia) v snahe sprostredkovať efektívne environmentálne vzdelávanie v teréne pre postihnutých študentov a pomôcť ich integrácii medzi zdravých študentov.

 

Vytvorenie funkčnej siete SEV

Projekt bol realizovaný za účasti Field Studies Council z Veľkej Británie a Severného Írska a SAŽP. Myšlienka vznikla na základe predchádzajúcej dobrej a efektívnej spolupráce na projekte Živá príroda a celkovej potreby SAŽP vytvoriť funkčnú sieť stredísk environmentálnej výchovy.

 

Živá príroda

Výchovno-vzdelávací projekt vyhlásený Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) v spolupráci s Field Studies Council (FSC) z Veľkej Británie, za finančnej podpory Darwin Initiative a Slovenského plynárenského priemyslu, š.p.

 

Jana Bačkorová RNDr., PhD.
Vedúca odboru environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
jana.backorova@sazp.sk
048 4374197, 0905 642 295
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť