Zelený vzdelávací fond (ZVF) vznikol na základe rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní dodatkov nového znenia zriaďovacej listiny Slovenskej agentúry životného prostredia (ďalej len „SAŽP“) a nového znenia štatútu SAŽP v roku 2017.

 

Účelom ZVF je podpora environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety na území Slovenskej republiky prostredníctvom presadzovania princípov spoločnej zodpovednosti v súlade s opatreniami Rezortnej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025 a so Stratégiou environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030.

 

Podpora je určená na realizáciu činností

Činnosť ZVF1:

Výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, verejnosť a pedagogických pracovníkov v téme odpady a prechod na obehové hospodárstvo

 

Činnosť ZVF2:

Výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, verejnosť a pedagogických pracovníkov v téme zmierňovania a prispôsobovania sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy a ochrany ovzdušia

 

Činnosť ZVF 3:

Výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, verejnosť a pedagogických pracovníkov v téme podpora a ochrana biodiverzity

 

 Oprávnení žiadatelia na rok 2022

Školy podľa § 27 ods. 2 písm. a) až písm. h) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Školy podľa § 19 ods. 2 písm. a) až f)  zákona číslo 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Správy národných parkov ako príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR

Občianske združenie – podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

V súvislosti s poskytovaním informácií odporúčame žiadateľom sledovať webové sídlo fondu:  www.zelenyvzdelavacifond.sk.

 

 

Tajomník ZVF:

Juraj Bebej doc. RNDr., CSc.
odborný garant, poverený zastupovaním riaditeľa SE 
Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny, oddelenie starostlivosti o krajinu 
juraj.bebej@sazp.sk
048 4374 198
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  

Sekretariát ZVF:

Barbora Mistríková Mgr.
špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
barbora.mistrikova@sazp.sk
048 4374185, 0915 576292
Tajovského 28, Banská Bystrica, 975 90
Sekcia environmentalistik  
Adriana Svitaňová Krajčíová Ing.
špecialista na vzdelávanie v oblasti ŽP 
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety 
adriana.svitanova@sazp.sk
048 4374177, 0907 824146
Tajovského 28, Banská Bystrica, 97590
Sekcia environmentalistiky  
Vytlačiť