Ekologické inovácie sú každou formou inovácií, ktorých cieľom a výsledkom je výrazný a preukázateľný pokrok pri dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja, stanovených v Agende udržateľného rozvoja 2030,  pomocou zníženia vplyvu na životné prostredie, posilnenia odolnosti životného prostredia voči tlakom alebo efektívnejšieho a zodpovednejšieho využívania prírodných zdrojov. Ekologické inovácie majú taktiež zásadný význam z hľadiska realizácie Stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Na podporu inovácií, ktoré by mohli pomôcť znížiť tlak na životné prostredie Európska komisia pripravila Akčný plán v oblasti ekologických inovácií (Eco-AP), ktorý kladie dôraz na význam výskumu a inovácií z hľadiska vývoja inovačných technológií a ich uvádzania na trh. Jedným z programov, ktoré vychádzajú z Akčného plánu ekologických inovácií je aj Program overenia environmentálnej technológie  (ETV).

Európska komisia definuje ekoinovácie ako  akékoľvek  inovácie  zamerané  na  výrazný a viditeľný pokrok smerom k cieľu udržateľného rozvoja, a to prostredníctvom znižovania dopadov našich výrobných procesov na životné prostredie, zvyšovania odolnosti prírody voči environmentálnym tlakom alebo dosiahnutia účinnejšieho a zodpovednejšieho využívania prírodných zdrojov.

Index ekoinovácií  ilustruje výkonnosť ekoinovácií vo všetkých členských štátoch EÚ. Jeho cieľom je zachytiť rôzne aspekty ekoinovácií prostredníctvom 16 ukazovateľov zoskupených do piatich komponentov – ekoinovačné vstupy, ekoinovačné aktivity, ekoinovačné výstupy, environmentálne výsledky a sociálno ekonomické výsledky.

 

Zdroj: EK, Eco-Innovation Observatory

 

V rámci indikátora ekoinovácií (Ecol Index) sa Slovensko v roku 2018 umiestnilo na 23. mieste medzi krajinami Európskej únie. Silnou stránkou sú ekoinovačné aktivity, sociálno ekonomické výsledky a environmentálne výsledky s rastúcim potenciálom v oblasti environmentálneho manažérstva (norma ISO14001, schéma EMAS), ktoré preukazujú snahu o vyššie environmentálne normy v podnikateľskom sektore. Slabou stránkou sú ekoinovačné vstupy a výstupy, najmä z dôvodu nízkeho verejného financovania výskumu a vývoja v oblasti životného prostredia a nedostatok ľudských zdrojov v tejto oblasti.

Zdroj: EK, Eco-Innovation Observatory

 

Inovujte ekologicky

Digitalizácie a inovacie pre OH

 

Vytlačiť