Ekoinovácie sú každou formou inovácií, ktorých cieľom a výsledkom je výrazný a preukázateľný pokrok pri dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja, stanovených v Agende udržateľného rozvoja 2030, pomocou zníženia negatívneho vplyvu na životné prostredie, posilnenia odolnosti životného prostredia voči tlakom alebo efektívnejšieho a zodpovednejšieho využívania prírodných zdrojov. Ekoinovácie mali taktiež zásadný význam z hľadiska realizácie Stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Na podporu inovácií, ktoré by mohli pomôcť znížiť tlak na životné prostredie, Európska komisia pripravila Akčný plán v oblasti eko inovácií (Eco-AP), ktorý kladie dôraz na význam výskumu a inovácií z hľadiska vývoja inovačných technológií a ich uvádzania na trh. Jedným z programov, ktoré vychádzajú z Akčného plánu ekologických inovácií, je aj Program overenia environmentálnej technológie (ETV).

Európska komisia definuje ekoinovácie ako akékoľvek inovácie zamerané na výrazný a viditeľný pokrok smerom k cieľu udržateľného rozvoja, a to prostredníctvom znižovania dopadov našich výrobných procesov na životné prostredie, zvyšovania odolnosti prírody voči environmentálnym tlakom alebo dosiahnutia účinnejšieho a zodpovednejšieho využívania prírodných zdrojov.

Index ekoinovácií ilustruje výkonnosť ekoinovácií vo všetkých členských štátoch EÚ. Jeho cieľom je zachytiť rôzne aspekty ekoinovácií prostredníctvom 16 ukazovateľov zoskupených do piatich komponentov – ekoinovačné vstupy, ekoinovačné aktivity, ekoinovačné výstupy, výsledky z hľadiska efektívneho využívania zdrojov a sociálno-ekonomické výsledky.

Graf 1: Porovnanie indexu ekoinovácií v rámci členských krajín EÚ 2021

Zdroj: EK, Eco-Innovation Observatory

V rámci indikátora ekoinovácií sa Slovenská republika v roku 2021 umiestnila na 21. mieste spomedzi krajín Európskej únie. Podľa Grafu 2 je zrejmé, že v posledných rokoch sa pomyselné nožnice medzi hodnotami ekoinovačného indexu roztvárajú, čo znamená, že Slovenská republika čoraz viac zaostáva za priemerom krajín EÚ pri ekoinovačných riešeniach pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Graf 2: Index ekoinovácií v EÚ a v Slovenskej republike v rokoch 2015 - 2021


Zdroj: EK, Eco-Innovation Observatory

Silnou stránkou ekoinovácií na Slovensku sú predovšetkým výsledky z hľadiska zdrojovej efektivity (napr. materiálová alebo energetická efektívnosť), ktorej index sa umiestnil tesne nad priemerom EÚ. Priemerné hodnoty pohybujúce sa medzi indexom 80 - 85 boli zaznamenané pri ekoinovačných aktivitách (napr. počet podnikov, ktoré zaviedli inováciu s environmentálnymi výhodami alebo počet ISO 14001 registrovaných organizácií), ekoinovačných výstupoch (patenty, akademické publikácie a mediálne pokrytie súvisiace s ekologickými inováciami) a socio-ekonomických výsledkoch (napr. export produktov z eko-priemyslu). Naopak, veľmi slabou stránkou sú ekoinovačné vstupy (vládne rozpočtové prostriedky a výdavky na výskum a vývoj v oblasti životného prostredia a energetiky, celkový personál výskumu a vývoja a výskumní pracovníci a celková hodnota zelených investícií v počiatočnom štádiu), v ktorých sa Slovenská republika umiestnila na chvoste rebríčka v rámci štátov EÚ.

Graf 3: Komponenty indexu ekoinovácií pre Slovenskú republiku za rok 2021


Zdroj: EK, Eco-Innovation Observatory

 

Inovujte eko-logicky (príručka)

Digitalizácie a inovácie pre OH (leták)

Vytlačiť