Poplatky za udelenie a používanie národnej environmentálnej značky „Environmentálne vhodný produkt“

V zmysle § 9 zákonač. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov sú stanovené (s účinnosťou od 1. decembra 2012) nasledujúce poplatky:

 

NÁRODNÁ ENVIRONMENTÁLNA ZNAČKA EVP

Žiadateľ

Poplatok za registráciu žiadosti

Ročný poplatok za používanie značky

Veľký podnikateľ

165 €

(základný poplatok)

400 €

Malý a stredný  podnikateľ

- 15 %

200 €

Mikropodnikateľ

100 €

Podnik registrovaný v schéme EMAS alebo certifikovaný podľa ISO 14001

- 15 %

Zníženia sa neuplatňujú

Žiadateľ o opätovné udelenie značky

100 €

Zníženia sa neuplatňujú

 Zníženia sú kumulatívne

Poplatky za udelenie a používanie environmentálnej značky EÚ

V zmysle prílohy III nariadenia EP a R (ES) č. 66/2010 o environmentálnej značke EÚ a nariadenia Komisie (EÚ) č. 782/2013, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu EP a R (EÚ) č. 66/2010 a na základe rozhodnutia MŽP SR sú stanovené nasledujúce poplatky:

 

ENVIRONMENTÁLNA ZNAČKA EÚ

Žiadateľ

Poplatok za registráciu žiadosti

Ročný poplatok za používanie značky

Veľký podnikateľ


300 €

 

500 €

Malý a stredný  podnikateľ a žiadateľ z rozvojovej krajiny

300 €

Mikropodnikateľ

150 €

Podnik registrovaný v schéme EMAS

- 30 %

 

Zníženia sa neuplatňujú

Podnik certifikovaný podľa ISO 14001

- 15 %

 Zníženia nie sú kumulatívne, ak sú splnené obe požiadavky, uplatňuje sa iba väčšie zníženie.

 

 

Vytlačiť