Zelený Merkúr 2018

Zelený Merkúr 2018

 

 

 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov pilotného ročníka súťaže „Zelený Merkúr“, ktorá sa zameriava na podporu a zviditeľnenie organizácií, najmä malých a stredných podnikov, ktoré rozvíjajú svoje  aktivity v súlade s prírodou a cieľmi udržateľného rozvoja, v snahe dosiahnuť rovnováhu medzi hospodárskym alebo spoločenským rozvojom a efektívnym využívaním prírodných zdrojov, bolo 1. marca 2018 v sále Robotníckeho domu v Banskej Bystrici.

 

 Súťaž vyhlásila Banskobystrická regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (BBRK SOPK) v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia - ako odborným garantom. Pilotný ročník bol určený len pre organizácie rozvíjajúce svoje hospodárske aktivity v Banskobystrickom kraji.

 Prečo názov súťaže „Zelený Merkúr“? Merkúr bol starorímsky boh obchodu a zisku. Prívlastok zelený súvisí so zameraním súťaže na udržateľnejší rozvoj spoločnosti a využívanie princípov obehového hospodárstva.

 Hlavnými kritériami na hodnotenie bol rozvoj a realizácia iniciatív podporujúcich obehové hospodárstvo, navrhnuté tak, aby mali pozitívny vplyv na niekoľko etáp životného cyklu. Doplňujúcim kritériom bola účasť v dobrovoľných schémach ako je napr. Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit - EMAS, Environmentálne označovanie produktov, prípadne účasť v iných uznaných schémach.  

 

Odborná komisia zhodnotila všetky zaslané prihlášky do súťaže a po dôkladnej úvahe sa rozhodla oceniť:

 

1. miestom organizáciu AGRO CS Slovakia, a.s. Lučenec, zaoberajúcu sa  výrobou pestovateľských substrátov a rôznych druhov hnojív, za iniciatívy podporujúce obehové hospodárstvo, a to najmä:

 -            Priemyselná symbióza, odoberanie biologicky rozložiteľných odpadov z iných organizácií a ich následné spracovanie.

-            Zníženie spotreby neobnoviteľného zdroja náhradou za obnoviteľný.

-            Využitie a predaj vznikajúcich vedľajších výrobkov a medziproduktov.

 2. miestom organizáciu Slovenské magnezitové závody, a.s.,Jelšava, zaoberajúca sa ťažbou a následným spracovaním magnezitu, za iniciatívy:

 -        Smerovanie k bezodpadovej technológii ťažby a spracovania  suroviny.

-         Využitie odpadov ako suroviny na ďalšie spracovanie.

-         Zníženie spotreby zdrojov využitím uzavretého cyklu.

3. miestom organizáciu Brother Industries (Slovakia), s. r. o., výrobný závod Krupina, zaoberajúca sa repasovaním tonerových kaziet,za iniciatívy:

 -           Spätný odber odpadu z vlastných výrobkov.

-           Dôkladné triedenie  a následné opätovné využitie.

-           Zhodnocovanie vznikajúcich odpadov.

 

 

 Veľmi si vážime a oceňujeme snahu a aktivity podporujúce využívanie princípov obehového hospodárstva všetkých zúčastnených organizácií. Ďakujeme za Vašu účasť a veríme, že smerovanie k udržateľnejšej výrobe Vám prinesie nielen ekonomický profit ale aj kvalitnejšie životné podmienky pre nás všetkých.

 

 

 

*Plaketu Zelený Merkúr navrhli študenti 2. ročníka Súkromnej strednej umeleckej škole dizajnu v Bratislave: Samuel Kraus, Jessica Koller, Denis Gerža a Ester Hvojníková.

 

 

 

Vytlačiť