Zelený Merkúr 2022

Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásili organizácie s rôznym predmetom podnikania – od stavebnotechnických riešení, cez produkciu pestovateľských substrátov i výrobu organických hnojív až k recyklácii PET fliaš, končiac výrobou magnézia. Vyhlasovateľom súťaže je Banskobystrická regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Partnermi sú Slovenská agentúra životného prostredia a Banskobystrický samosprávny kraj.

Slávnostné vyhodnotenie výsledkov súťaže Zelený Merkúr sa uskutočnilo vo Zvolene, v priestoroch Technickej univerzity. O umiestnení prihlásených firiem rozhodovala na svojom aprílovom zasadnutí odborná hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov vyhlasovateľa a partnerov súťaže spolu so zástupcom Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene. Prvé miesto komisia udelila akciovej spoločnosti Slovenské magnezitové závody z Jelšavy, ktoré patria medzi najvýznamnejších výrobcov magnézia v Európe. Spoločnosť zvíťazila za využitie úžitkovej zložky oxidu horečnatého z odvalu „Kohútik“ a jeho následnú rekultiváciu. Vďaka tejto aktivite sa ušetrila primárna surovina, opätovne sa použil odpadový materiál a v neposlednom rade sa výrazne zvýšila estetická úroveň okolitej krajiny. 

Ocenenie za druhé miesto putuje akciovej spoločnosti AGRO CS Slovakia so sídlom v Lučenci. Spoločnosť sa pýši titulom najväčšieho producenta pestovateľských substrátov na Slovensku. Komisia ocenila výrobu organických hnojív a bezrašelinových substrátov, v ktorých bola rašelina nahradená vlastným kompostom z biologicky rozložiteľných odpadov. Ďalším dôvodom úspechu tejto spoločnosti je aj výroba hodnotnejšieho a klimaticky prijateľnejšieho kompostu s názvom Bokashi.

Tretie miesto obsadila spoločnosť Greentech Slovakia z Banskej Bystrice, ktorá patrí medzi významných recyklátorov PET fliaš v Európe. Vďaka tomu dávajú fľašiam nový život a prispievajú tak k šetreniu primárnych surovín, k zníženiu emisií CO2 a energetickej efektívnosti. Spoločnosť bola ocenená nielen za inovatívne technológie recyklácie PET fliaš, ale aj za optimalizáciu zhodnotenia priemyselných odpadov formou výroby tuhých alternatívnych palív.

Špeciálne motivačné ocenenia za účasť si na slávnostnom vyhodnotení prevzali aj konatelia spoločností ADRIAN GROUP s.r.o  Banská Bystrica a registrovaného sociálneho podniku POH, s.r.o. zo Zvolena.

Cieľom súťaže Zelený Merkúr  je  podporiť a zviditeľniť organizácie, ktoré rozvíjajú svoje aktivity v súlade s prírodou a cieľmi udržateľného rozvoja v snahe dosiahnuť rovnováhu medzi hospodárskym alebo spoločenským rozvojom a efektívnym využívaním prírodných zdrojov.  Kritériami pre hodnotenie aktivít firiem sú rozvoj a realizácia iniciatív podporujúcich obehové hospodárstvo, alebo ktoré sú navrhované tak, aby mali pozitívny vplyv na niekoľko etáp životného cyklu a  obchodná výmena iniciatív. Doplňujúcim kritériom je účasť v dobrovoľných schémach, ako sú Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit, Environmentálne označovanie produktov, Environmentálne technológie a Zelené verejné obstarávanie.

Predchádzajúce ročníky:

Zelený Merkúr 2020

Zelený Merkúr 2018

Vytlačiť